Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1925388

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 listopada 2012 r.
VII SA/Wa 2390/12

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy - Katarzyna Pakuła- Getka Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 listopada 2012 r. po rozpoznaniu wniosku M. G. i W. G. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi M. G. i W. G. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) lipca 2012 r. Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w ramach nadzoru budowlanego postanawia: przyznać M. G. i W. G. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 9 listopada 2012 r. do Sądu wpłynął wniosek M. G. i W. G. w którym zwracają się o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia z kosztów sądowych w sprawie. W załączeniu do wniosku wnioskodawcy przesłali wypełniony formularz PPF, przedstawiając w nim dane dotyczące ich sytuacji finansowej, majątkowej i rodzinnej.

W niniejszej sprawie, zważono co następuje:

Zgodnie z art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a. przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (pkt 1), a w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (pkt 2). Żądanie zwolnienia od kosztów sądowych jest wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym (art. 245 § 3 p.p.s.a.)

Powołany wyżej przepis wskazuje, że inicjatywa dowodowa zmierzająca do wykazania, iż zachodzą przesłanki pozytywne dla uwzględnienia wniosku spoczywa na wnioskującym o przyznanie prawa pomocy.

W niniejszej sprawie analizując dane zawarte w przedmiotowym wniosku uznano, iż wnioskodawcy nie są w stanie samodzielnie ponosić kosztów postępowania sądowego.

Z formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, że wnioskodawcy utrzymują się wspólnie z dochodów uzyskiwanych przez W.G. z tytułu emerytury w wysokości 1.600,00 złotych miesięcznie.

W uzasadnieniu wniosku wnioskodawcy wskazali, że są osobami starszymi, schorowanymi, ponoszącymi znaczne wydatki na lekarstwa. Podnieśli, iż nie są w stanie ponieść opłaty sądowej.

Skarżący zakreślili w formularzu, że posiadają mieszkanie o pow. 53 m 2 oraz niezabudowaną działkę o pow. 1300 m2. Oświadczyli, że nie posiadają oszczędności pieniężnych ani przedmiotów wartościowych.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzono, że w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki do przyznania wnioskodawcom prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. Dochody uzyskiwane przez wnioskodawcę są niewielkie, wystarczają jedynie na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych dwóch dorosłych osób. Stwierdzono zatem, że sytuacja materialna wnioskodawców w jakiej się znajdują, nie pozwala im na ponoszenie kosztów sądowych bez uszczerbku w koniecznym dla siebie utrzymaniu.

Z powyższych względów, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w zw. z art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. orzeczono, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.