Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1925385

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
VII SA/Wa 2378/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Włodzimierz Kowalczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. E. i W. E. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) sierpnia 2012 r. znak (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 28 września 2012 r. skarżący wnieśli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) sierpnia 2012 r., znak (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez Sąd na podstawie art. 220 § 3 ww. ustawy.

Zgodnie z zrządzeniami z dnia 16 października 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie pismami z dnia 22 października 2012 r., wezwał skarżących solidarnie do nadesłania pięciu odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych oraz na podstawie § 2 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.), do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 200 zł, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Skarżący nie odebrali ww. wezwań, pomimo dwukrotnego awizowania.

Mając jednak na względzie treść art. 73 p.p.s.a. pismo uważa się za doręczone z upływem ostatniego dnia czternastodniowego okresu, na który pismo to zostało złożone w placówce pocztowej. Niniejsze pisma pozostawały złożone w urzędzie pocztowym w okresie od dnia 26 października 2012 r. do dnia 14 listopada 2012 r.

Zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu oraz o nadesłanie odpisów skargi uważa się zatem za skutecznie doręczone.

Po sprawdzeniu w Rejestrze opłat sądowych ustalono, że do dnia 4 grudnia 2012 r. nie zidentyfikowano do niniejszej sprawy wpłaty z tytułu wpisu sądowego od skargi.

Skarżący w terminie wskazanym przez Sąd nie wykonali nakazanych czynności. Termin siedmiodniowy jest terminem ustawowym, który nie może być skracany, ani przedłużany. Mając na uwadze, że czynności skarżących, od których zależała skuteczność skargi nie zostały wykonane w terminie, stwierdzić należy, iż skarga wniesiona została bez dopełnienia wymaganego przez prawo warunku, nie można zatem było nadać dalszego biegu sprawie, skarga zaś podlega odrzuceniu.

Z tego też względu Sąd postanowił odrzucić skargę na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.