Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1931134

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 19 maja 2010 r.
VII SA/Wa 2295/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Leszek Kamiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. D. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) listopada 2009 r., Znak: (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia postanawia: odrzucić skargę kasacyjną złożoną osobiście przez A. D.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego.

Nadto warunkiem skutecznego wniesienia skargi kasacyjnej jest uprzednie otrzymanie przez stronę odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem, gdyż zgodnie z art. 177 § 1 p.p.s.a. skargę kasacyjną wnosi się w terminie 30 dni, od dnia doręczenia odpisu.

W niniejszej sprawie odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem został doręczony skarżącej w dniu (...) stycznia 2010 r.

W dniu (...) maja 2010 r. (data nadania w urzędzie pocztowym), a więc z uchybieniem terminu, skarżąca A. D. osobiście złożyła skargę kasacyjną na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia (...) stycznia 2010 r.

Biorąc pod uwagę powyższe skargę kasacyjną A. D., złożoną osobiście i po terminie jako niedopuszczalną należało odrzucić, na podstawie art. 178 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.