Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3004535

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 listopada 2018 r.
VII SA/Wa 2215/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz.

Sędziowie WSA: Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.), Joanna Gierak-Podsiadły.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 listopada 2018 r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego w (...) na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) maja 2017 r. znak: (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki uchyla zaskarżoną decyzję

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.