Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2508276

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 stycznia 2018 r.
VII SA/Wa 2212/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosława Kowalska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym skargi Fundacji (...), Stowarzyszenia (...), Stowarzyszenia (...) i Stowarzyszenia (...) na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia (...) lipca 2017 r. znak: (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący - Fundacja (...), Stowarzyszenie (...), Stowarzyszenie (...) i Stowarzyszenie (...) wspólnym pismem wnieśli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia (...) lipca 2017 r. znak: (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania. Skarga została podpisana przez R.K.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 29 września 2017 r. wezwano każdego ze skarżących: (...) do usunięcia braków formalnych skargi przez złożenie dokumentu lub jego uwierzytelnionego odpisu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej (statut lub regulamin oraz zaświadczenie o wpisie do rejestru stowarzyszeń, ew. odpis z KRS), w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Dodatkowo, Fundacja (...) została wezwana do usunięcia braków formalnych skargi przez złożenie pełnomocnictwa procesowego lub jego uwierzytelnionego odpisu do działania przez R. K. w imieniu tej Fundacji przed wojewódzkim sądem lub przed sądami administracyjnymi, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłki zawierające wezwanie zostały doręczone skarżącym: (...) odrębnymi przesyłkami w dniu 24 października 2017 r., co wynika ze zwrotnych potwierdzeń odbioru (karta od 24 do 27). Zatem termin do dokonania powyższej czynności upłynął w dniu 31 października 2017 r.

Do dnia wydania niniejszego postanowienia strona skarżąca nie nadesłała żądanym dokumentów określających umocowanie do reprezentowania strony skarżącej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. - ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369), sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

W myśl art. 28 § 1 p.p.s.a. osoby prawne oraz jednostki organizacyjne mające zdolność sądową dokonują czynności w postępowaniu przez organy albo osoby uprawnione do działania w ich imieniu. Stosownie do art. 29 p.p.s.a. przedstawiciel ustawowy lub organ albo osoby, o których mowa w art. 28, mają obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności w postępowaniu.

W niniejszej sprawie skarżący: (...) prawidłowo zostali wezwani odrębnymi pismami do wykazania umocowania, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Dodatkowo, Fundacja (...) została wezwana do usunięcia braków formalnych skargi przez złożenie pełnomocnictwa procesowego lub jego uwierzytelnionego odpisu do działania przez R.K. w imieniu tej Fundacji przed wojewódzkim sądem lub przed sądami administracyjnymi, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Przesyłki, zawierające wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi przez nadesłanie umocowania do reprezentowania strony skarżącej zostały doręczone każdemu z ww. skarżących w dniu 24 października 2017 r., co wynika ze zwrotnych potwierdzeń odbioru (karta od 24 do 27). Zatem, termin do dokonania powyższej czynności upłynął w dniu 30 października 2017 r. Powyższe braki formalne skargi, do dnia wydania niniejszego postanowienia, nie zostały uzupełnione.

Stwierdzić zatem należy, że skarga: (...) podlega odrzuceniu, bowiem skarżący nie uzupełnili braków formalnych skargi.

W związku z powyższym, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, postanowił na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.