Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2598468

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 listopada 2017 r.
VII SA/Wa 2190/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tadeusz Nowak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) sierpnia 2017 r. znak: (...) w przedmiocie skierowania na kurs reedukacyjny postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

M. S. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) sierpnia 2017 r. znak: (...) w przedmiocie skierowania na kurs reedukacyjny.

Zarządzeniem z dnia (...) września 2017 r., Przewodniczący Wydziału wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł, w terminie 7 dni od daty otrzymania odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis zarządzenia został stronie skarżącej przesłany korespondencją z dnia (...) października 2017 r.

Jak wynika z załączonego do akt zwrotnego potwierdzenia odbioru, powyższe wezwanie doręczone zostało skarżącemu w dniu (...) października 2017 r. W związku z powyższym termin na usunięcie braku skargi w postaci uiszczenia wpisu upłynął w dniu (...) października 2017 r. W zakreślonym przez sąd terminie skarżący nie uzupełnił powyższego braku skargi. Również po sprawdzeniu w rejestrze opłat sądowych nie zidentyfikowano wpłaty w przedmiotowej sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki sąd administracyjny w warszawie zważył, co następuje:

Skarga na akt organu administracji publicznej składana do wojewódzkiego sądu administracyjnego powinna spełniać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., dalej jako "p.p.s.a."), wymogi formalne, a także odpowiadać wymogom dotyczącym opłaty sądowej.

Zgodnie z treścią art. 220 § 1 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Stosownie natomiast do art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie skarżący nie uiścił wpisu w przepisanym terminie. Z akt niniejszej sprawy wynika, że wezwanie do wykonania prawomocnego wezwania do uiszczenia wpisu sądowego doręczono skarżącemu (...) października 2017 r. Jak ustalono, do dnia (...) listopada 2017 r. nie zidentyfikowano wpłaty do niniejszej sprawy, zatem przekroczony został 7-dniowy termin do uiszczenia wpisu.

Z tych względów, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.