Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2917182

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 listopada 2010 r.
VII SA/Wa 2098/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Miron.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. (...) w (...) na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) października 2008 r., Nr (...) w przedmiocie nakazu przywrócenia do stanu poprzedniego postanawia: na podstawie art. 128 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) podjąć zawieszone postępowanie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.