Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1973514

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2015 r.
VII SA/Wa 2090/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tadeusz Nowak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. K. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) sierpnia 2014 r. znak: (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

S. K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) sierpnia 2014 r. znak: (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego.

Zarządzeniem z dnia 30 września 2014 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, który w niniejszej sprawie należny jest w wysokości 500 zł - w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Przesyłkę zawierającą powyższe wezwanie doręczono skarżącemu w dniu 14 października 2014 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru - k. 25).

W terminie otwartym do uiszczenia wpisu sądowego skarżący złożył wniosek o przyznanie mu prawa pomocy. Postanowieniem z dnia 5 lutego 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił przyznania skarżącemu prawa pomocy poprzez częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w 80%. Następnie Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 26 marca 2015 r., sygn. akt II OZ 205/15, oddalił zażalenie skarżącego na postanowienie z dnia 5 lutego 2015 r.

Wobec powyższego, zarządzeniem z dnia 9 kwietnia 2015 r. wezwano skarżącego do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 30 września 2014 r. wzywającego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 zł - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Pismo to doręczone zostało skarżącemu w dniu 20 kwietnia 2015 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru - k. 100).

Z informacji uzyskanej z Oddziału Finansowego-Budżetowego tut. Sądu wynika, że nie została uiszczona stosowna kwota należna od skarżącego z tytułu wpisu sądowego od skargi (dowód - k. 109 verte).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej jako: p.p.s.a., od skargi (jako od pisma wszczynającego postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji) pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Stosownie do treści art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie skarżący zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału VII z dnia 9 kwietnia 2015 r. został wezwany do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 30 września 2014 r. w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 złotych - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Powyższe wezwanie zostało skutecznie doręczone skarżącemu w dniu 20 kwietnia 2015 r., zatem termin do uiszczenia wpisu sądowego od skargi upłynął z dniem 27 kwietnia 2015 r. Po sprawdzeniu w dokumentach księgowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczących opłat sądowych ustalono, że skarżący w wyznaczonym terminie nie uiścił należnego wpisu od skargi. Zaistniała zatem przesłanka do odrzucenia skargi na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Wyjaśnić należy, że zawarte w piśmie z dnia 23 kwietnia 2015 r. kolejne żądanie przyznania skarżącemu prawa pomocy (zgłoszone w odpowiedzi na wezwanie do wykonania zarządzenia wzywającego do uiszczenia wpisu sądowego) nie przerwało biegu terminu do uiszczenia opłaty sądowej. Ponowny wniosek o przyznanie prawa pomocy, złożony w sytuacji, gdy Sąd prawomocnym postanowieniem ocenił, że skarżący nie spełnia przesłanek zwolnienia go z obowiązku ponoszenia kosztów postępowania, nie przerywa biegu terminu do uiszczenia wpisu sądowego wskazanego w wezwaniu do dokonania tej czynności oraz nie chroni strony przed skutkami niezastosowania się do treści wezwania we wskazanym terminie.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.