Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1920881

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 lipca 2012 r.
VII SA/Wa 2080/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mariola Kowalska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy VII SA/Wa 2080/09 ze skargi B. G. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) września 2009 r. znak: (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz radcy prawnego P. W. ustanowionego w ramach prawa pomocy dla B. G. kwotę 240 zł oraz kwotę 55,20 zł stanowiącą 23% podatku VAT z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w zakresie sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej oraz za udział w rozprawie przed Naczelnym Sadem Administracyjnym, łącznie kwotę 295,20 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy).

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 23 kwietnia 2010 r. oddalił skargę B. G. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) września 2009 r. znak: (...).

W dniu 24 czerwca 2010 r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przyznał skarżącej B. G. prawo pomocy poprzez przyznanie radcy prawnego z urzędu. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie na pełnomocnika wyznaczyła radcę prawnego P. W.

W skardze kasacyjnej z dnia 8 września 2010 r.r. pr. P. W. złożył wniosek o zasądzenie kosztów sądowych na rzecz pełnomocnika z urzędu. Jednocześnie złożył oświadczenie, że koszty te nie zostały opłacone w całości ani w części.

Zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349 z późn. zm.) za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym przysługuje 75% stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam radca prawny - 100% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł. Stawka minimalna w tego typu sprawach wynosi zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 1 lit. c - 240 zł.

Z tych względów Sąd przyznał w niniejszej sprawie kwotę 240 zł oraz kwotę 55,20 zł stanowiącą 23% podatku VAT - łącznie kwotę 295,20 zł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.