VII SA/Wa 201/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3083693

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 października 2020 r. VII SA/Wa 201/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marta Kołtun-Kulik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 2 października 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi k.w. na postanowienie Wojewody (...) z dnia (...) sierpnia 2019 r. znak (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm. dalej: "p.p.s.a."), skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

K. W. (dalej: "skarżąca") wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Wojewody (...) z dnia (...) sierpnia 2019 r., nr (...), w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia. Wraz ze skargą złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego lub adwokata.

Po prawomocnym rozpoznaniu wniosku o przyznanie prawa pomocy (postanowieniem referendarza sądowego z 27 lutego 2020 r. sygn. VII SPP/Wa 42/20 o odmowie przyznania prawa pomocy, utrzymanym w mocy postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 22 kwietnia 2020 r.), zarządzeniem z (...) maja 2020 r. wezwano skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł - w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru, powyższe zarządzenie doręczono skarżącej w dniu (...) czerwca 2020 r., zatem siedmiodniowy termin na uiszczenie wpisu sądowego upływał w dniu (...) czerwca 2020 r.

Po sprawdzeniu w rejestrze dochodów budżetowych Sądu stwierdzono, że skarżąca nie uiściła należnego wpisu od skargi.

Skarżąca pomimo prawidłowo doręczonego zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego nie dopełniła ww. czynności.

Wprawdzie skarżąca złożyła kolejny wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, to jednak w związku z prawomocnym zakończeniem postępowania w przedmiocie prawa pomocy złożenie kolejnego wniosku o przyznanie prawa pomocy nie wstrzymuje biegu terminu do uiszczenia wpisu (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 października 2018 r. sygn. II OZ 1066/18).

W związku z powyższym skarga podlega odrzuceniu, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.