Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2896165

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 kwietnia 2011 r.
VII SA/Wa 1864/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Gierak-Podsiadły (spr.).

Sędziowie WSA: Elżbieta Zielińska-Śpiewak, Tadeusz Nowak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 kwietnia 2011 r. sprawy ze skargi H. Z. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) sierpnia 2010 r. znak (...) w przedmiocie odmowy umorzenia należności pieniężnej wynikającej z mandatu karnego skargę oddala.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.