Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1975447

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
VII SA/Wa 1853/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Zielińska-Śpiewak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia T. J. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2015 r., sygn. akt VII SA/Wa 1853/14 w sprawie ze skargi T. J. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) czerwca 2014 r., znak: (...) w przedmiocie uznania za nieuzasadnione zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił T. J., reprezentowanemu przez profesjonalnego pełnomocnika, sporządzenia uzasadnienia wyroku z dnia 2 kwietnia 2015 r., wydanego w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 1853/14.

Skarżący w terminie wniósł zażalenie na to postanowienie. Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału z dnia 15 maja 2015 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu od zażalenia. Wezwanie to pełnomocnik skarżącego odebrał w dniu 8 czerwca 2015 r., zatem termin do jego wykonania upływał w dniu 15 czerwca 2015 r. Jak wynika z dokumentacji księgowej, do dnia 7 lipca 2015 r. wpis od zażalenia nie został uiszczony.

Stosownie do treści art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270), skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.