Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2229023

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2016 r.
VII SA/Wa 1846/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Halina Emilia Święcicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. C. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) maja 2015 r. znak (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia (...) maja 2015 r., znak (...) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego po rozpoznaniu wniosku B. J. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) kwietnia 2015 r., znak (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, utrzymał w mocy własne postanowienie.

Powyższe postanowienie zostało doręczone B. J. w dniu 15 czerwca 2015 r.

W dniu 30 lipca 2015 r. (data stempla pocztowego) skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na przedmiotową decyzję złożyła D. C., która nie brała udziału jako strona w postępowaniu administracyjnym.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, podnosząc, że D. C. nie posiada interesu prawnego w sprawie zakończonej zaskarżonym postanowieniem.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga D. C. podlega odrzuceniu ze względu na jej wniesienie z uchybieniem terminu.

W myśl art. 53 § 1 oraz art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej jako "p.p.s.a."), skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi.

Z kolei stosownie do art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. sąd odrzuci skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

W niniejszej sprawie pozostaje poza sporem, że skarżąca D. C. nie brała udziału jako strona w postępowaniu zakończonym zaskarżonym postanowieniem, przez co postanowienie te nie zostało jej doręczone. Okoliczność ta nie czyniła sama przez się jej skargi niedopuszczalną, jednak nie można również przyjąć, iż złożenie przez nią skargi nie było ograniczone żadnym terminem. W tym kontekście należy wskazać, iż w orzecznictwie sądowym powszechnie przyjmuje się, że strona, której nie doręczono decyzji (nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym), może wnieść skargę do sądu administracyjnego w terminie przewidzianym dla stron będących adresatami decyzji (por.m.in. postanowienia NSA: z dnia 29 stycznia 1998 r., sygn. akt I SA 413/97, LEX nr 44541; z dnia 16 października 2012 r., sygn. akt I OSK 2351/12, LEX nr 1269647 oraz z dnia 30 lipca 2014 r., sygn. akt II OSK 2012/14, LEX nr 1493028). W praktyce oznacza to, że termin do wniesienia skargi przez osobę, której zaskarżonego postanowienia nie doręczono, biegnie od dnia doręczenia postanowienia ostatniej ze stron.

W niniejszej sprawie zaskarżone postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego zostało doręczone jedynie B. J., a doręczenie to nastąpiło w dniu 15 czerwca 2015 r. Skoro zatem skarżącej przedmiotowe postanowienie nie było doręczone, trzydziestodniowy termin do złożenia przez nią skargi na to rozstrzygnięcie kończył bieg w dniu 15 lipca 2015 r.

Mając zatem na uwadze, że skarga D. C. została wniesiona dopiero w dniu 30 lipca 2015 r., należy uznać, iż skarżąca złożyła ją z uchybieniem ustawowego terminu do dokonania tej czynności, co uzasadnia odrzucenie skargi na podstawie powołanego wyżej art. 58 § 1 pkt 2 w zw. z art. 58 § 3 p.p.s.a.

Z powyższych względów Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.