Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1973511

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 lipca 2015 r.
VII SA/Wa 1820/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Ostrowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej M. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 marca 2015 r., sygn. akt VII SA/Wa 1820/14 w sprawie ze skargi K. K. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) czerwca 2014 r., znak: (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: odrzucić skargę kasacyjną M. K.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 10 marca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie sygn. akt VII SA/Wa 1820/14 oddalił skargę K. K. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) czerwca 2014 r., (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji.

W dniu (...) marca 2015 r. skarżący złożył wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia ww. wyroku.

Odpis wyroku Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 marca 2015 r. został doręczony skarżącemu w dniu 19 maja 2015 r.

W dniu (...) czerwca 2015 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) M. i K. K., reprezentowani przez profesjonalnego pełnomocnika, złożyli skargę kasacyjną od ww. wyroku.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje.

Skarga kasacyjna M. K. podlega odrzuceniu.

Stosownie do treści art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.), wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Natomiast art. 173 § 2 p.p.s.a. przewiduje, że skargę kasacyjną może wnieść strona po doręczeniu jej odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Analogicznie art. 177 § 1 p.p.s.a. stanowi, że skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

Z analizy powyższych przepisów wynika, że warunkiem koniecznym zaskarżenia wyroku skargą kasacyjną jest uprzednie złożenie przez stronę wniosku o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie wyroku stronie wraz z uzasadnieniem. Jednocześnie tylko strona, która złożyła wniosek o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem może zaskarżyć wyrok skargą kasacyjną.

W przedmiotowej sprawie, wobec oddalenia skargi wyrokiem z dnia 10 marca 2015 r., uzasadnienie mogło być sporządzone tylko na wniosek i doręczone tylko stronie, która złożyła wniosek w tym przedmiocie (art. 141 § 2 p.p.s.a. w zw. z art. 142 § 2 p.p.s.a.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem złożył skarżący K. K., M. K. będąca uczestnikiem niniejszego postępowania, nie złożyła wniosku w tym przedmiocie, a w związku z tym nie mogła skutecznie złożyć skargi kasacyjnej.

Powyższe stanowisko znajduje uzasadnienie w orzecznictwie sądowym. W uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 marca 2006 r., sygn. akt I OSK 961/05 podkreślono, że w świetle postanowień art. 173 § 2 i art. 177 § 1 p.p.s.a. należy przyjąć, że skargę kasacyjną może wnieść strona w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia jej odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Oznacza to, że nie jest dopuszczalne złożenie skargi kasacyjnej od wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego, który (...) nie podlega obowiązkowi uzasadnienia z urzędu bez uprzedniego złożenia wniosku o jego uzasadnienie. Także w postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 sierpnia 2010 r., sygn. akt II GZ 206/10, wskazano, że przyczyną niedopuszczalności skargi kasacyjnej o charakterze podmiotowym jest jej wniesienie bez uprzedniego wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia oddalającego skargę. Przyczyna ta wynika wprost z treści art. 177 § 1 p.p.s.a. Wymienione orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego mają odpowiednie zastosowanie w przedmiotowej sprawie.

Mając na względzie powyższe, Sąd postanowił o odrzuceniu skargi kasacyjnej M. K. na podstawie art. 173 § 2 p.p.s.a. w zw. z art. 177 § 1 w zw. z art. 178 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.