Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1973508

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2015 r.
VII SA/Wa 1698/14

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy - Katarzyna Pakuła -Getka Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na posiedzeniu niejawnym w dniu 1 czerwca 2015 r. po rozpoznaniu wniosku P. N. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi P. N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) lipca 2014 r., znak: (...) w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy postanawia: przyznać P. N. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 29 kwietnia 2015 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynął wniosek o przyznanie prawa pomocy P. N, w którym wniósł o ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie prawne

W niniejszej sprawie zważono, co następuje:

Zgodnie z dyspozycją art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a. przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym następuje gdy wnioskodawca wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (pkt 1), a w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (pkt 2). Żądanie ustanowienia adwokata jest wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym (art. 245 § 3 p.p.s.a.).

Podkreślić należy, że prawo pomocy jest instytucją wyjątkową, stanowiącą odstępstwo od ogólnej zasady odpłatności postępowania wyrażonej w art. 199 p.p.s.a. Może być więc przyznane jedynie wtedy, gdy strona nie posiada żadnych możliwości finansowych zapłaty kosztów sądowych bądź też zapłata przez nią kosztów związanych z postępowaniem sądowym spowodowałaby utratę płynności finansowej i mogłaby przyczynić się do uszczerbku w koniecznym utrzymaniu wnioskodawcy i jego rodziny.

Powołany wyżej przepis wskazuje, że inicjatywa dowodowa zmierzająca do wykazania, iż zachodzą przesłanki pozytywne dla uwzględnienia wniosku spoczywa na wnioskującym o przyznanie prawa pomocy.

W niniejszej sprawie mając na względzie dane przedstawione w formularzu uznano, iż wnioskodawca kwalifikuje się do przyznania prawa w zakresie ustanowienia pełnomocnika z urzędu.

Z uzupełnionego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy wynika, że wnioskodawca samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe. Podał, że utrzymuje się z renty w wysokości 535,10 złotych miesięcznie. Oświadczył, że posiada mieszkanie o pow. 16,54 m2. Wnioskodawca wskazał, że ponosi następujące wydatki tj. opłatę za czynsz w wysokości 126,67 złotych, opłatę za energię elektryczną w wysokości 42,00 złotych. Na zakup żywności wydaje kwotę 240,00 złotych, środków higienicznych 90,00 złotych. Po podsumowaniu podał, że wydatki te wynoszą 499,67 złotych.

Mając na względzie powyższe dane uznano, że sytuacja materialna wnioskodawcy jest trudna. Dochody skarżącego są bowiem na tyle niskie, że nie jest możliwe poczynienie z nich jakichkolwiek oszczędności czy też wydatków niesłużących bieżącemu koniecznemu utrzymaniu.

W tej sytuacji stwierdzono, że wnioskodawca kwalifikuje się do przyznania prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata z urzędu. Oceniono, że obecna sytuacja finansowa wnioskodawcy w jakiej się znajduje, nie pozwala mu na poniesienie kosztów ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika z wyboru.

Wobec powyższego, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. orzeczono, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.