Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2731368

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 października 2019 r.
VII SA/Wa 1661/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Włodzimierz Kowalczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 15 października 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) na postanowienie Ministra Zdrowia z dnia (...) maja 2019 r. znak: (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku postanawia:

1. odrzucić skargę;

2. zwrócić z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarżącemu - (...) reprezentowanej przez r.pr. M R w Warszawie 100 zł (sto złotych) z tytułu uiszczonego wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący - (...) złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Ministra Zdrowia z dnia (...) maja 2019 r. znak (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku.

Z uwagi na okoliczność, iż przy skardze nie złożono pełnomocnictwa, ani dokumentu z którego wynikałby sposób reprezentacji strony skarżącej, na mocy zarządzenia z dnia 29 lipca 2019 r. wezwano stronę skarżącą (za pośrednictwem pełnomocnika), przy piśmie z dnia 12 sierpnia 2019 r., do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez złożenie pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu skarżącego przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi oraz złożenie dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Strona skarżąca (pełnomocnik) odebrała ww. wezwanie w dniu 19 sierpnia 2019 r. i zakreślonym terminie nadesłała pełnomocnictwo oraz kopię statutu (...).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z treścią art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Jednym z takich wymagań, zgodnie z art. 46 § 3 jest obowiązek dołączenia do pisma pełnomocnictwa lub jego wierzytelnego odpisu, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który w danej sprawie nie złożył jeszcze tych dokumentów przed sądem. Przy czym w przypadku reprezentowania osób prawnych lub jednostek organizacyjnych mających zdolność sądową należy wykazać swoje umocowanie stosownym dokumentem przy pierwszej czynności w postępowaniu, co wynika z art. 29 p.p.s.a.

Jednocześnie, zgodnie z art. 49 § 1 p.p.s.a., jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. W przypadku nieuzupełnienia w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi, na mocy art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., podlega ona odrzuceniu.

Na tle ww. przepisów wskazać ponadto należy, że w postępowaniu sądowo-administracyjnym strona winna stosować się do wezwań sądu, a tym samym przesłać wszystkie żądane od niej dokumenty oraz uzupełnić wszystkie braki, którymi dotknięte jest złożone przez nią pismo procesowe. Nieuzupełnieniem braków skargi jest nie tylko niewykonanie wezwania, ale także jego nieprawidłowe czy niepełne wykonanie. Stronie niewątpliwie należy umożliwić uzupełnienie braków skargi. Jeżeli jednak z takiej możliwości nie skorzysta w sposób odpowiedni, to ponosi konsekwencje procesowe swego zaniedbania. Każde nieuzupełnienie istotnych braków formalnych skargi skutkuje jej odrzuceniem na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

W niniejszej sprawie skarga posiada braki formalne, które uniemożliwiają nadanie jej prawidłowego biegu. Braki te nie mogą zostać usunięte przez Sąd.

Rozwijając powyższe wskazać należy, że nadesłane przez stronę pełnomocnictwo podpisane jest nieczytelnym podpisem oraz opatrzone pieczątką, z której nie wynika kim jest osoba składająca podpis i jaką pełni funkcję w organie strony skarżącej. Dane te nie wynikają także z załączonej do pełnomocnictwa kopii statutu. Należy również zauważyć, że nadesłana kopia statutu jest kopią statutu (...). Należy również zauważyć, że nadesłany razem z pełnomocnictwem i kopią statutu odpis KRS nie jest dokumentem podmiotu składającego skargę, gdyż jest to KRS Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego (...).

W tym stanie rzeczy nie jest możliwe ustalenie, kim jest osoba udzielająca pełnomocnictwa r. pr. M R oraz czy osoba ta jest uprawniona do reprezentowania strony skarżącej. Powyższe oznacza, że braki formalne skargi, pomimo wezwania, nie zostały uzupełnione.

Z uwagi na powyższe w oparciu o art. 58 § 1 pkt 3 ustawy orzeczono jak w sentencji postanowienia. O zwrocie wpisu sądowego orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.