Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 672185

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 marca 2010 r.
VII SA/Wa 165/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Bożena Więch-Baranowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. S. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie: odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: wstrzymać wykonanie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w C. z dnia (...) znak: (...).

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 25 stycznia 2010 r. (data stempla biura podawczego) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga J.S. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) znak: (...) wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w C. z dnia (...).

Zaskarżoną decyzją organ uchylił w całości decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) znak: (...) stwierdzającą nieważność decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w C. z dnia (...) znak: (...) nakazującą rozbiórkę budynku letniskowego w części, w jakiej nakazano P. S. rozbiórkę wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę - budynku letniskowego o wymiarach 4,50 m x 6,00 m z tarasem, posadowionego na działce nr (...), położonej we wsi B. w gminie W. i odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w C. z dnia (...).

W uzasadnieniu swojego wniosku skarżąca wskazała, że wykonanie decyzji nakazującej rozbiórkę domku letniskowego uzasadnione jest tym, że obiekt posadowiony jest zgodnie ze sztuką budowlaną, przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa. Zdaniem skarżącej obiekt ten nie zagraża życiu lub zdrowiu osób przebywających w nim lub wokół, a także nie zagraża zniszczeniu jakiegokolwiek mienia. Skarżąca dodała, że w przypadku wszczęcia i przeprowadzenia procedury legalizacyjnej obiekt będzie mógł pozostać na jej działce dlatego rozbiórka może okazać się zbędna i spowodować niewspółmierne koszty.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd może na wniosek skarżącego wstrzymać wykonanie zaskarżonego aktu lub czynności jeśli w wyniku wykonania aktu lub czynności zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Zaznaczyć należy, że warunkiem wydania postanowienia o wstrzymaniu wykonania aktu lub czynności jest wykazanie przez stronę we wniosku okoliczności uzasadniających możliwość wyrządzenia znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków.

Zdaniem Sądu, określone w tym przepisie przesłanki wstrzymania zostały w stanie faktycznym i prawnym rozpoznawanej sprawy spełnione. Co do zasady bowiem wykonanie rozbiórki obiektu budowlanego, a taki nakaz wynika z decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w C. pociąga za sobą niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody właścicielowi obiektu oraz trudne do odwrócenia skutki. Najczęściej bowiem prowadzi do zniszczenia co najmniej części użytych do budowy materiałów budowlanych, a ewentualny powrót do stanu poprzedniego, o ile w ogóle byłby możliwy, wiązałby się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów oraz dodatkowego nakładu pracy.

Mając powyższe na uwadze Sąd uwzględnił wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w C. z dnia (...) nakazującej rozbiórkę budynku letniskowego i na podstawie art. 61 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.