Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1242398

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 19 października 2012 r.
VII SA/Wa 1649/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Daria Gawlak-Nowakowska.

Sędziowie WSA: Ewa Machlejd (spr.), Bożena Więch-Baranowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 października 2012 r. sprawy ze skargi T. D. R. i A. M. R. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia (...) maja 2012 r. znak (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia oraz zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów skargę oddala

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) czerwca 2011 r. nr (...), Wojewoda (...) na podstawie art. 15, art. 16 ust. 1, art. 34 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w (...) (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 700), zwanej dalej ustawą, art. 34 ust. 4, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) zwanej dalej Prawem budowlanym, art. 84 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, art. 85, art. 86 ust. 1 pkt 4, pkt 7, pkt 9, ust. 2, art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. Nr 228, poz. 2306; zmiana z 2010 r. Monitor Polski Nr 76 poz. 954), art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zwanej dalej k.p.a. w ustępie pierwszym decyzji zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia Operatorowi Gazociągów Przesyłowych (...) S.A. z siedzibą w (...) ul. (...),(...) na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8,4 MPa relacji: (...)-(...) na odcinku od k.m. 0+000 na terenie węzła (...) w gminie (...) do k.m. 40+816 w gminie (...) nad (...) leżącego na terenie województwa (...), w zakresie: budowy gazociągu wraz ze światłowodem i stacjami ochrony katodowej na całej długości układu rurowego, budowy naziemnych obiektów technologicznych: trzech zespołów zaporowo-upustowych (dalej jako (...)) wraz z drogami dojazdowymi, ogrodzeniami terenu, wewnętrznymi drogami dojazdowo-technicznymi, techniczno-pożarowymi i chodnikami na terenach (...), na działkach o numerach ewidencyjnych Gmina (...):

- (...),(...): obręb (...)-(...);

- (...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...): obręb (...)-(...);

- (...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...): obręb (...)-(...);

- (...): obręb (...)-(...);

Gmina (...):

- (...),(...),(...),(...),(...),(...),(...): obręb (...)-(...);

Gmina miasto (...):

- (...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...): obręb (...)-(...);

- (...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...): obręb (...)-(...);

- (...),(...),(...),(...): obręb (...)-(...);

- (...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...) i (... ((...)),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...): obręb (...)-(...);

Gmina (...):

- (...): obręb (...)-(...);

Gmina (...):

- (...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...): obręb (...)-(...);

- (...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...): obręb (...)-(...);

- (...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...) ((...)),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...): obręb (...)_(...);

- (...),(...),(...),(...) i (...) ((...)),(...),(...),(...),(...),(...): obręb (...)-(...);

- (...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...) ((...)),(...),(...),(...): obręb (...)-(...);

- (...),(...),(...),(...),(...),(...): obręb (...)-(...);

- (...),(...),(...),(...) i (...) ((...)),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...) ((...)),(...) ((...)),(...) ((...)),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...) ((...)),(...),(...) ((...)),(...),(...),(...),(...),(...),(...): obręb (...)-(...);

Gmina (...):

- (...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...) ((...)),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...): obręb (...)-(...);

(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...): obręb (...)_(...);

- (...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...): obręb (...)-(...);

- (...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...) i (...) ((...)),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...): obręb (...)(...);

- (...),(...),(...): obręb (...)-(...);

- (...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...): obręb (...)-(...);

- (...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...): obręb (...)-(...);

- (...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...): obręb (...)-(...);

- (...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...),(...): obręb (...)-(...). Kategoria obiektu budowlanego (...) I. W ustępie drugim decyzji w punktach:

1)

zezwolił inwestorowi - Operatorowi Gazociągów Przesyłowych (...) S.A. z siedzibą w (...), na usunięcie drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją Wojewody (...) z dnia (...) lutego 2011 r., znak: (...) o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w (...) i ujętych w projekcie budowlanym w części obejmującej inwentaryzację drzew i krzewów oraz plan gospodarki zielenią;

2)

ustalił termin wycinki drzew i krzewów na terenach nieleśnych do: końca 2013 r., a w przypadku, gdy na drzewach znajdują się gniazda lęgowe ptaków, termin ten ogranicza się od (...) października 2011 r. do końca lutego 2012 r., a następnie od (...) października 2012 r. do końca lutego 2013 r., oraz od (...) października 2013 r. do (...) grudnia 2013 r.

3)

następnie ustalił opłaty za usunięcie 281 drzew i 2158 m2 krzewów w łącznej wysokości 8.842.017,61 złotych (osiem milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące siedemnaście złotych (...));

4)

zobowiązał inwestora do dokonania nasadzeń zastępujących wycięte drzewa i krzewy w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości lub lokalnym samorządem w adekwatnej ilości.

5)

odroczył orzeczoną opłatę w wysokości (słownie: osiem milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące siedemnaście złotych (...)) na okres 3 lat od dnia realizacji nasadzeń, tj. do dnia (...) czerwca 2014 r. W przypadku niewywiązania się z obowiązku dokonania nasadzeń zastępujących lub w przypadku, gdy wykonane nasadzenia nie zachowają żywotności po upływie 3 lat od dnia posadzenia, należność należy wpłacić na konto (...). Organem właściwym do pobrania opłaty jest Wojewoda (...).

6)

zobowiązał inwestora operatora Gazociągów Przesyłowych (...) S.A z siedzibą w (...) do przedstawienia Wojewodzie (...), w terminie 12 miesięcy od zakończenia wycinki, inwentaryzacji nasadzeń zastępujących oraz w terminie nie dłuższym niż 3 lata od dnia wydania decyzji, inwetaryzacji nasadzeń zastępujących z opisem ich stanu.

Wojewoda (...) na podstawie przepisów zawartych w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w (...) (Dz. U. Z 2009 r. Nr 84, poz. 700 z późn. zm.) niniejszej decyzji nadał rygor natychmiastowej wykonalności.

Po rozpatrzeniu odwołania T. R., A. R., A.K. L., B. K.-J., B. D., od ww. decyzji Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej decyzją z dnia (...) maja 2012 r. znak: (...) na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a. oraz art. 15 ust. 4, art. 5 ust. 3 i art. 34 ust. 5 ustawy utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję w części I zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia Operatorowi Gazociągów Przesyłowych (...) S.A. z siedzibą w (...) ul. (...),(...), na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8,4 MPa relacji (...)-(...) na odcinku od k.m. 0+000 na terenie węzła (...) w gminie (...) do k.m. 40+816 w gminie (...) leżącego na terenie województwa (...) oraz uchylił zaskarżoną decyzję w części II: zezwalającej zgodnie z art. 16 ust. 1 "ustawy" Inwestorowi - Operatorowi Gazociągów Przesyłowych (...) S.A. z siedzibą w (...), na usunięcie drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją Wojewody (...) z dnia (...) lutego 2011 r., znak: (...) o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w (...) i ujętych w projekcie budowlanym w części obejmującej inwentaryzację drzew i krzewów oraz plan gospodarki zielenią, ustalającej zgodnie z art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) termin wycinki drzew i krzewów na terenach nieleśnych do końca 2013 r., a w przypadku, gdy na drzewach znajdują się gniazda lęgowe ptaków, termin ten ograniczając od (...) października 2011 r. do końca lutego 2012 r., następnie od (...) października 2012 r. do końca lutego 2013 r. oraz od (...) października 2013 r. do (...) grudnia 2013, ustalającej opłaty za usunięcie drzew i krzewów, zobowiązującej Inwestora - Operatora Gazociągów Przesyłowych (...) S.A. z siedzibą w (...) do dokonania nasadzeń zastępujących wycięte drzewa i krzewy w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości lub lokalnym samorządem w adekwatnej ilości, odraczającej opłatę za usunięcie drzew i krzewów na okres 3 lat tj. do dnia (...) czerwca 2014 r., zobowiązującej Inwestora do przedstawienia Wojewodzie (...), w terminie 12 miesięcy od zakończenia wycinki, inwentaryzacji nasadzeń zastępujących oraz w terminie nie dłuższym niż 3 lata od dnia wydania decyzji, inwentaryzacji nasadzeń zastępujących z opisem ich stanu i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wskazał, że z treści decyzji wojewody wynika, że inwestor spełnił wszystkie wymogi stawiane przez ustawę - Prawo budowlane, niezbędne dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę przedmiotowej inwestycji, tj. dołączył oświadczenie z dnia (...) kwietnia 2011 r. (pod rygorem odpowiedzialności karnej) o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane; decyzję Wojewody (...) dnia (...) lutego 2011 r., znak: (...) o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie, terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w (...) oraz decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w (...) z dnia (...) października 2010 r., znak: (...) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Ponadto inwestor przedstawił projekt budowlany zgodny z przepisami techniczno-budowlanymi sporządzony przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane i legitymujące się aktualnymi na dzień opracowania projektu lub jego sprawdzenia zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego.

Dokumentacja projektowa zatwierdzona weryfikowanym rozstrzygnięciem organu I instancji zawiera także informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 35 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego. Inwestor dołączył do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie terminalu, zgodnie z dyspozycją art. 16 ust. 2 "ustawy" opracowanie dotyczące inwentaryzacji drzew i krzewów.Ze zgromadzonej dokumentacji wynika, iż strony postępowania miały zapewniony czynny udział w postępowaniu zakończonym weryfikowaną decyzją.

Organ II instancji podkreślił także, że zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 15 ust. 4 ww. "ustawy", inwestor oraz właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji, zostali powiadomieni o wszczęciu postępowania w drodze wysłanych do nich zawiadomień na adres określony w katastrze nieruchomości pismem z dnia (...) maja 2011 r., znak: (...), a pozostałe strony postępowania zostały poinformowane o jego wszczęciu w drodze obwieszczeń, wywieszonych na tablicach ogłoszeń urzędu wojewódzkiego oraz właściwych urzędów gmin, jak również na stronach internetowych urzędu wojewódzkiego i właściwych urzędów gmin, a także w prasie o zasięgu (...). Dodał także, że w aktach sprawy znajdują się informacje na temat umieszczenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej (...) Urzędu Wojewódzkiego w (...) w dniach od (...) maja 2011 r. do dnia (...) maja 2011 r., jak również na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (...), Urzędu Gminy (...), Urzędu Gminy (...), Urzędu Gminy (...), Urzędu Miasta (...), Urzędu Miasta i Gminy (...), Starostwa Powiatowego (...). Ponadto, przedmiotowe obwieszczenie zostało opublikowane w prasie o zasięgu (...)- "(...)". W przedmiotowych obwieszczeniach organ I instancji zamieścił oznaczenie nieruchomości objętych wnioskiem według katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a także poinformował strony o miejscu, gdzie strony lub ich pełnomocnicy mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą inwestycji.

Dalej, organ odwoławczy wskazał, że w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego Wojewoda (...), po wnikliwej analizie wniosku inwestora, wystąpił do Ministra Gospodarki z wnioskiem o wydanie upoważnienia do wyrażenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych określonych w § 146 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063 z późn. zm.) i określonych w § 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055) oraz z wnioskiem do Ministra Infrastruktury o wydanie upoważnienia do wyrażenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych określonych w § 122 ust. 2 i § 125 pkt 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987). Po uzyskaniu upoważnień Ministra Gospodarki i Ministra Infrastruktury, Wojewoda (...) postanowieniami z dnia (...) maja 2011 r., (...) maja 2011 r. i (...) czerwca 2001 r. udzielił inwestorowi zgody na przedmiotowe odstępstwa.

Mając powyższe na uwadze, Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej uznał, że podnoszone zarzuty w postępowaniu odwoławczym dotyczące naruszenia przepisów postępowania administracyjnego nie znalazły potwierdzenia w aktach sprawy. Zdaniem Ministra, Wojewoda (...) podjął kroki w celu wyjaśnienia stanu faktycznego i rozpatrzył materiał dowodowy. Przekazywane w trakcie prowadzonego postępowania uwagi, wnioski i spostrzeżenia organ rozpatrzył i poinformował wnoszacych uwagi o sposobie ich rozpatrzenia. Wyjaśnił, że zarzut dotyczący braku pouczenia stron o prawie, terminie i sposobie odwołania od decyzji nie znajduje oparcia w zgromadzonych dokumentach. Wskazał, że Wojewoda (...) w decyzji z dnia (...) czerwca 2011 r. w uzasadnieniu umieścił informację o możliwości odwołania się stron od decyzji, a zgodnie z art. 12 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 4 "ustawy" Wojewoda (...) pismem z dnia (...) czerwca 2011 r. zawiadomił o wydaniu decyzji właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych decyzją. Odnośnie zarzutów zawartych w odwołaniu B. D. stwierdzających, że decyzja wydana została z lekceważeniem przepisów prawa i nie uwzględnia interesów stron oraz zarzutów zawartych w odwołaniu B. K. - J. i A. K.-L. dotyczących wykonania wjazdów na działki, Minister uznał, że zarzuty nie zasługują na uwzględnienie. Organ II instancji wyjaśnił, że organ architektoniczno-budowlany, jakim w przypadku decyzji o pozwoleniu na budowę ww. inwestycji jest wojewoda, nie może kształtować warunków lokalizacji na etapie pozwolenia na budowę odmiennie od ustalonych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu.

Organ odwoławczy badając prawidłowośc zaskarżonej decyzji Wojewody (...) z dnia (...) czerwca 2011 r. stwierdził, że zawiera ona szereg poważnych wad w zakresie części II.

Zaznaczył, że inwestor dołączył do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie terminalu, zgodnie z dyspozycją art. 16 ust. 2 "ustawy", opracowanie dotyczące inwentaryzacji drzew i krzewów, ale inwentaryzacja drzew i krzewów, stanowiąca jeden z załączników do wniosku złożonego do organu I instancji, jest niekompletna i zawiera nieścisłości. W zakresie dotyczącym sadów zawiera tylko informację o powierzchni sadów przewidzianych do usunięcia, z pominięciem ilości i wyszczególnienia drzew przewidzianych do usunięcia. W części dotyczącej gminy (...) w inwentaryzacji drzew i krzewów w pkt 1 wpisano "grupa drzew, teren zalany, niedostępny; olsze o obwodzie około 95 cm, wysokość około 22 m, więźba około 9 m x 9 m; dane opisowe na podstawie widocznej części zalanego terenu; liczba drzew nieznana". Podobna uwaga znajduje się przy pkt 25-129. Organ zauważył, iż brak konkretnych informacji na temat drzew przeznaczonych do usunięcia uniemożliwia prawidłowe wydanie zezwolenia na usunięcie tych drzew i prawidłowe naliczenie opłaty z tego tytułu.

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wskazał, że decyzja Wojewody (...) z dnia (...) czerwca 2011 r. nie zawiera naliczenia opłaty za wycięcie drzew w lasach przeznaczonych do wycinki zgodnie z inwentaryzacją drzew i krzewów. Nie została także naliczona opłata za usunięcie krzewów na terenie gminy (...) (powierzchnia 6061 m2 zgodnie z inwentaryzacją'"drzew i krzewów). Decyzja organu I instancji nie zawiera również opłaty za usunięcie drzew w sadach. Zaznaczył, że organ I instancji nałożył na inwestora obowiązek dokonania nasadzeń zastępujących wycięte drzewa i krzewy w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości lub lokalnym samorządem w "adekwatnej ilości". Zdaniem organu odwoławczego takie rozstrzygnięcie nie jest precyzyjne i nie pozwala na skontrolowanie czy posadzone w zamian drzewa i krzewy zachowały żywotność po upływie 3 lat od dnia ich posadzenia.

Organ II instancji podkreślił, że decyzja Wojewody (...) nie zawiera uzasadnienia faktycznego i prawnego w zakresie, w jakim orzeczono o zezwoleniu na wycięcie 281 drzew i krzewów o powierzchni 21706 m2' znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją lokalizacyjną inwestycji w zakresie terminalu. W ocenie organu odwoławczego brak uzasadnienia należy zakwalifikować jako naruszenie art. 107 k.p.a.

Organ odwoławczy w trakcie rozpatrywania sprawy ustalił, że rozstrzygnięcie pierwszej instancji narusza co prawda prawo, ale nie rzutuje to na legalność tego rozstrzygnięcia wobec całego przebiegu inwestycji to znaczy w zakresie budowy gazociągu wraz ze światłowodem i stacjami ochrony katodowej na całej długości układu rurowego i budowy naziemnych obiektów technologicznych: trzech zespołów zaporowo-upustowych wraz z drogami dojazdowymi, ogrodzeniami terenu, wewnętrznymi drogami dojazdowo-technicznymi, techniczno-pożarowymi i chodnikami na terenach zespołów zaporowo-upustowych, a tylko jej części, w tym przypadku zezwolenia na usunięcie drzew i prawidłowego naliczenia opłaty z tego tytułu.

Organ odwoławczy wskazał, że zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy w postępowaniu przed organem wyższego stopnia oraz przed sądem administracyjnym nie można uchylić decyzji, o której mowa w niniejszej ustawie, w całości ani stwierdzić jej nieważności, gdy wadą dotnięta jest tylko część decyzji dotyczaca części inwestycji w zakresie terminalu, nieruchomości lub działki.

Minister podkreślił, że organ odwoławczy nie może uchylić całej decyzji pierwszoinstancyjnej, gdy stwierdzi, iż decyzja ta narusza obowiązujące prawo tylko w odniesieniu do części rozstrzygnięcia tej decyzji, ujętego w części inwestycji w zakresie terminalu, nieruchomości lub nawet tylko działki. Oznacza to, iż co do zasady organ odwoławczy jest zobowiązany do ponownego rozpatrzenia sprawy w jej merytorycznym kształcie. Wskazał, że możliwe jest także, iż organ odwoławczy w trakcie rozpatrywania sprawy ustali, że rozstrzygnięcie pierwszoinstancyjne narusza co prawda prawo, ale nie rzutuje to na legalność tego rozstrzygnięcia wobec całego przebiegu inwestycji, a tylko jej części. W takim przypadku organ odwoławczy nie może uchylić całej decyzji, lecz tylko tą część, która narusza prawo. Ograniczenie przez ustawodawcę organowi odwoławczemu możliwości uchylenia w takim przypadku całej decyzji pierwszoinstancyjnej dotyczy zatem uchylenia tej decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji na podstawie art. 138 § 2 k.p.a. oraz uchylenia decyzji pierwszoinstancyjnej w całości rozstrzygnięcia sprawy we własnym zakresie na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a. Z powyższych względów organ odwoławczy uznał, że nie może organ swoim rozstrzygnięciem zakwestionować tej części decyzji pierwszoinstancyjnej, która nie jest dotknięta wadami prawnymi, jeżeli takimi wadami dotknięta jest tylko część decyzji dająca się wyodrębnić.

Zdaniem organu II instancji w przedmiotowej sprawie organ I instancji niewątpliwie naruszył, orzekając w zakresie części II, art. 7, art. 77 i art. 107 k.p.a. poprzez to, że nie zebrał i nie rozpatrzył całego materiału dowodowego w sprawie w omówionym powyżej zakresie oraz przez brak uzasadnienia. W ocenie organu odwoławczego naruszenie przepisów postępowania i konieczny przez to do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, gdyż tylko zebranie całokształtu materiału dowodowego w zakresie inwentaryzacji drzew i krzewów znajdujących się na terenie objętym wnioskiem, pozwoli na prawidłowe wydanie zezwolenia na ich wycięcie i naliczenie opłaty z tego tytułu. Organ odwoławczy zauważył, iż ewentualne orzeczenie przez organ I instancji o zezwoleniu na wycięcie drzew i krzewów na terenie objętym wnioskiem w zakwestionowanym zakresie może stanowić naruszenie zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego (art. 15 k.p.a.). W zaskarżonej decyzji bowiem organ I instancji naliczył opłaty za wycięcie 281 drzew, podczas gdy znajdująca się w aktach postępowania inwentaryzacja drzew i krzewów wskazuje, iż na terenie objętym wnioskiem rośnie 9121 drzew. Dodał także, że, inwentaryzacja ta jest niepełna. Minister wskazał nadto, że przy ponownym rozpatrywaniu sprawy w zakresie części II organ I instancji powinien uzupełnić materiał dowodowy w zakwestionowanym zakresie, a przy wydawaniu decyzji powinien zadbać o jej pełne uzasadnienie.

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na ww. decyzję wnieśli T. R. i A.R. zaskarżając ją w części pierwszej zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę odcinku przebiegającym na działce nr (...) i (...), gm. (...), woj. (...).

Zgodnie z art. 57 § 1 pkt 3 p.p.s.a. zaskarżonej decyzji zarzucono naruszenie przepisów postępowania, tj.

- art. 7 k.p.a. poprzez załatwienie sprawy bez uwzględnienia interesu społecznego i słusznego interesu obywatela,

- art. 75 k.p.a. poprzez nieprzeprowadzenie dowodu z oględzin, podczas gdy dowód ten przyczyniłby się do wyjaśnienia sprawy,

- art. 77 k.p.a. poprzez brak wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego w sprawie,

- art. 107 § 1 i 3 k.p.a. poprzez brak uzasadnienia faktycznego i prawnego co do zarzutów podniesionych przez stronę skarżaca i wskazującego na zasadność przesłanek wydanego rozstrzygnięcia

- art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. poprzez jego zastosowanie i utrzymanie decyzji w części I,

2)

naruszenie przepisów prawa materialnego tj. art. 5 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanego (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.) poprzez ich niezastosowanie i realizowanie inwestycji i wprowadzenie odstępstw w sposób sprzeczny z interesem właścicieli działek znajdujących się w obszarze bezpośredniego odziaływania inwestycji, co zagraża bezpieczeństwu jednostki i jej mieniu. Skarżący wnieśli o uwzględnienie skargi i uchylenie na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c p.p.s.a. decyzji organu I i II instancji w części zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę na odcinku przebiegającym na działce nr (...) i (...), gm. (...), woj. (...) oraz o zasądzenie od organu na rzecz skarżących kosztów postępowania, wg. norm przepisanych.

W odpowiedzi na skargę organ podtrzymał argumentację wyrażoną w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji i wniósł o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem. Sądowa kontrola legalności decyzji administracyjnych sprawowana jest w granicach sprawy, a rozstrzygając o zasadności skargi sąd nie jest związany jej zarzutami ani wnioskami oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zwanej dalej p.p.s.a.).

Z powyższego przepisu wynika, że zakres sądowej kontroli wyznacza przedmiot danej sprawy administracyjnej zdeterminowany prawnymi podstawami wydanego w niej rozstrzygnięcia, poza którymi sąd orzekający w sprawie nie jest uprawniony do podejmowania żadnej interwencji, tj. innymi słowy nie może uczynić przedmiotem kontroli sądowoadministracyjnej. Granice orzekania sądu administracyjnego I instancji wyznacza sprawa administracyjna w znaczeniu materialnym (a nie procesowym) a skoro skarżący przedmiotem skargi może uczynić określony akt lub czynność z zakresu administracji publicznej w całości lub tylko w części, to tak określony w skardze przedmiot zaskarżenia wyznacza jednocześnie wiążące granice sprawy rozpoznawanej przez Sąd (por. wyrok NSA z dnia 27 października 2010, sygn. akt I OSK 73/10, wyrok NSA z dnia 18 maja 2010 r., sygn. akt II OSK 854/09). Innymi słowy granice rozpoznania wojewódzkiego sądu administracyjnego określa sprawa administracyjna będąca przedmiotem zaskarżenia (wyrok NSA z dnia 23 lutego 2012 r. sygn./ II GSK 12/11).

Regulację szczególną w stosunku do norm wynikających z art. 134 § 1 oraz 135 p.p.s.a. stanowi ograniczenie wynikające z art. 134 § 2 p.p.s.a. w myśl którego Sąd nie może wydać orzeczenia na niekorzyść skarżącego, chyba, że stwierdzi naruszenie prawa skutkujące stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie dopatrzył się naruszeń prawa skutkujących koniecznością uchylenia lub stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji.

Poddaną kontroli Sądu decyzją z dnia (...) maja 2012 r. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarstwa Morskiej utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję w części I zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia Operatorowi Gazociągów Przesyłowych (...) S.A. z siedzibą w (...) pozwolenia wyżej opisanej inwestycji oraz uchylił zaskarżoną decyzję w części II opisanej wyżej dotyczącej usunięcia drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją Wojewody (...) z dnia (...) lutego 2011 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Skarżący zakwestionowali powyższe rozstrzygnięcie jedynie w części I dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

Kontrolując zaskarżona decyzję w omawianym zakresie wskazać należy, w pierwszej kolejności, że podstawą jej wydania były przepisy art. 15, art. 16 ust. 1, art. 34 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r., art. 34 ust. 4, art. 36 Prawa budowlanego. Przepis art. 15 ust. 1 ustawy stanowi, że pozwolenie na budowę inwestycji w zakresie terminalu wydaje wojewoda na zasadach i w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlanego z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.

Zgodnie z treścią art. 35 ust. 4 tego prawa w związku z art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. w razie spełnienia wymagań określonych w ust. 1 art. 35 oraz art. 32 ust. 4 Prawa budowlanego właściwy organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy zgodnie z art. 35 ust. 1 Prawa budowlanego, organ sprawdza m.in.

1)

zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska;

2)

zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,

3)

kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

4)

wykonanie w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2, a także sprawdzenie projektu przez osobę posiadająca wymagane uprawnienia budowlane.

W razie spełnienia wymagań określonych w art. 35 ust. 1 oraz art. 32 ust. 4 właściwy organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

W rozpatrywanej sprawie inwestor Operator Gazociągów Przesyłowych (...) S.A. z siedzibą w (...) ubiegając się o wydanie decyzji zezwalającej na budowę gazociągu spełnił wszystkie wymogi wynikającego z Prawa budowlanego.

Z akt sprawy wynika, że przedłożył oświadczenie z dnia (...) kwietnia 2011 r. (pod rygorem odpowiedzialności karnej) o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzję (...) z dnia (...) lutego 2011 r., znak: (...) o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w (...) oraz decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w (...) z dnia (...) października 2010 r., znak: (...) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Inwestor przedstawił projekt budowlany zgodny z przepisami techniczno-budowlanymi sporządzony przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane i legitymujące się aktualnymi na dzień opracowania projektu lub jego sprawdzenia zaświadczeniem o którym mowa w art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego.

Dokumentacja projektowa zatwierdzona weryfikowanym rozstrzygnięciem organu zawierała także informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 35 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego. Inwestor dołączył także do wniosku o pozwolenie na budowę także opracowanie dotyczące inwentaryzacji drzew i krzewów (art. 16 ust. 2 ustawy).

Nadto, Wojewoda (...) postanowieniami z dnia (...) maja 2011 r. i dnia (...) czerwca 2011 r. udzielił inwestorowi zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych określonych w § 146 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063 z późn. zm.) w § 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055) oraz określonych w § 122 ust. 2 i § 125 pkt 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowlane kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987).

W sprawach inwestycji na którą zostało wydane przedmiotowe pozwolenie na budowę zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 w związku z art. 15 ust. 4 ustawy decyzję doręcza się wnioskodawcy, pozostałe strony postępowania zawiadamiane są o jej wydaniu w drodze obwieszczeń, co miało miejsce w niniejszej sprawie. Przekazywane w trakcie prowadzonego postępowania uwagi, wnioski i spostrzeżenia organ rozpatrzył i poinformował wnoszącym uwagi o sposobie ich rozpatrzenia.

Mając na uwadze powyższe okoliczności należy stwierdzić, że materiał dowodowy został w przedmiotowej sprawie zebrany w sposób wyczerpujący, zaś stan faktyczny sprawy został wyjaśniony w sposób nie budzący wątpliwości, a tym samym zaskarżona decyzja nie została wydana z naruszeniem przepisów postępowania administracyjnego, które miało istotny wpływ na wynik sprawy.

Akta sprawy potwierdzają jednoznacznie, że inwestor spełnił wymogi określone w art. 32 ust. 4 w zw. z art. 16 "ustawy" i art. 35 ust. 1 Prawa budowlanego. Zatem organ nie mógł odmówić mu wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

W świetle powyższego oceniając zarzuty skargi Sąd nie znalazł podstaw prawnych do ich uwzględnienia.

Zgodzić się należy, z argumentacją Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej, że organ właściwy w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę ocenia jedynie zgodność projektowanej inwestycji z przepisami ustawy Prawo budowlane, natomiast podnoszony zarzut, że sporna inwestycja spowoduje trwałe obciążenia dla działki skarżących i ograniczenia z uwagi na strefę ochronną nie wpływają na podjęte rozstrzygnięcie.

Zaznaczyć należy, że skarżący nie kwestionują lokalizacji samego gazociągu, ale żądają przesunięcia pasa roboczego. Usytuowanie pasa roboczego lub zmiana jego położenia stanowi część trasy budowy gazociągu i wyznaczona została na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w (...). Wskazać należy, organ jest związany przedmiotowym zakresem rozstrzygnięcia zawartym w tejże decyzji. Organ architektoniczno-budowlany nie może kształtować warunków lokalizacji na etapie pozwolenia na budowę odmiennie od ustalonych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu. Przedmiotowa inwestycja jest inwestycją o charakterze liniowym, gdzie przebieg i usytuowanie pasa roboczego jest wymuszony charakterem tej inwestycji. Nadmienić należy, że decyzja o lokalizacji podlegała natychmiastowemu wykonaniu na podstawie art. 34 ustawy.

W świetle powyższych okoliczności stwierdzić trzeba, że zaskarżona decyzja jak i utrzymana nią w mocy decyzja Wojewody (...) z dnia (...) czerwca 2011 r. prawa nie naruszają.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. -Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) orzekł jak w sentencji wyroku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.