Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1975440

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
VII SA/Wa 1640/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Zielińska-Śpiewak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. (...) Sp. z o.o. z siedzibą w L. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) czerwca 2015 r., nr: (...) w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: zawiesić postępowanie sądowe

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 9 lipca 2015 r. (data stempla urzędu pocztowego) skarżąca - B. (...) Sp. z o.o. z siedzibą w L., reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, wniosła skargę na decyzję Wojewody (...) nr (...) z dnia (...) czerwca 2015 r., uchylającą decyzję Starosty (...) nr (...) z dnia (...) stycznia 2015 r.

Z akt administracyjnych wynika następujący stan faktyczny:

Prezydent (...) decyzją z dnia (...) sierpnia 2014 r. Nr (...) zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia B. (...) Sp. z o.o. na budowę zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego z usługami w parterze, garażem podziemnym na terenie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym (...); (...) z obrębu (...) przy ulicy N. (...) w W. wraz z przyłączami technicznymi: przyłączem wody na dz. ew. nr (...) z obrębu (...), przyłączem kanalizacji sanitarnej i deszczowej na dz. ewid. Nr (...); (...); (...) z obrębu (...), budową zjazdu publicznego (wyjazdu) w ul. G. zlokalizowanego na dz. ew. (...); (...) z obrębu (...) wraz z przebudową chodnika zlokalizowanego na dz. ew. nr (...); (...); (...) z obrębu (...), przebudową zjazdu publicznego (wjazdu) z uI. N. zlokalizowanego na dz. ew nr (...) z obrębu (...) wraz z budową chodnika i przebudową ogólnodostępnych miejsc parkingowych na dz. ew. nr (...); (...); (...); (...) z obrębu (...), drogą wewnętrzną na terenie działki nr (...) z obrębu (...) położonych w rejonie ulicy N., N., G." w Warszawie.

Po rozpatrzeniu odwołań Spółdzielni Mieszkaniowej (...) i Biura (...) od ww. decyzji, Wojewoda (...) decyzją z dnia (...) października 2014 r. Nr (...) uchylił w całości decyzję Prezydenta (...) z dnia (...) sierpnia 2014 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Od powyższej decyzji skarżąca złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę. Sprawa otrzymała sygnaturę akt VII SA/Wa 2916/14.

Następnie postanowieniem nr (...) z dnia (...) października 2014 r. wydanym przez Zastępcę Kierownika (...) działającego z upoważnienia Wojewody (...) Prezydent (...) został wyłączony od postępowania w sprawie wniosku skarżącej o wydanie pozwolenia na budowę, o którym mowa na wstępie, a do załatwienia sprawy wyznaczony został Starosta (...).

Po ponownym rozpatrzeniu sprawy Starosta (...) decyzją z dnia (...) stycznia 2015 r. Nr (...) odmówił B. (...) Sp. z o.o. zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę zespołu mieszkalnego wielorodzinnego o którym mowa na wstępie.

Wojewoda (...) decyzją z dnia (...) czerwca 2015 r. Nr (...) po rozpatrzeniu odwołania skarżącej od ww. decyzji, uchylił w całości decyzję Starosty (...) z dnia (...) stycznia 2015 r. Nr (...) i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

B. (...) Sp. z o.o. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na ww. decyzję Wojewody, która została zarejestrowana pod sygnaturą akt VII SA/Wa 1640/15.

W tej sytuacji rozstrzygnięcie niniejszej sprawy zależy od wyniku innego postępowania sądowoadministracyjnego. W tej sytuacji stwierdzić należy, że zachodzi przesłanka do zawieszenia postępowania na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej: p.p.s.a.).

Podjęcie niniejszego postępowania będzie możliwe po prawomocnym zakończeniu postępowania w sprawie VII SA/Wa 2916/14.

Wobec powyższego Sąd orzekł jak w postanowieniu na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.