Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2621958

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 lutego 2019 r.
VII SA/Wa 1634/18
Zbadanie zgodności inwestycji z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w postępowaniu legalizacyjnym.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Augustyniak-Pęczkowska.

Sędziowie WSA: Włodzimierz Kowalczyk (spr.), Krystyna Tomaszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lutego 2019 r. sprawy ze skargi (...) Parku Narodowego na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) maja 2018 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia obowiązku doprowadzenia budynku do stanu zgodnego z prawem

I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji;

II. zasądza od (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz (...) Parku Narodowego kwotę 500 zł (pięćset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją z dnia (...) maja 2018 r. (...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.) po rozpatrzeniu odwołania (...) Parku Narodowego od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w (...) Nr (...) z dnia (...).03.2018 r. nakładającej na (...) obowiązek doprowadzenia budynku usytuowanego na terenie działek nr ew. (...) w m. (...), gm. (...) do stanu zgodnego ze zgłoszeniem do Starosty (...) z dnia (...).03.2014 r., dotyczącym wykonania następujących robót budowlanych, jak w oryginale: "Postawienie budynku gospodarczego o wymiarach 7 x 5 m, drewniany, parterowy", w zakresie doprowadzenia sposobu użytkowania budynku jako gospodarczy - uchylił w całości zaskarżoną decyzję i orzekł na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 51 ust. 7 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.): nakładani na (...) obowiązek doprowadzenia budynku usytuowanego na terenie działek nr ew. (...) w m. (...), gm. (...) do stanu zgodnego ze zgłoszeniem do Starosty (...) z dnia (...).03.2014 r., dotyczącego wykonania następujących robót budowlanych, jak w oryginale: "Postawienie budynku gospodarczego o wymiarach 7x 5 m, drewniany, parterowy".

W uzasadnieniu organ odwoławczy wskazał, że sprawa była przedmiotem prowadzonego postępowania przed organem II instancji jak również podlegała badaniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który wyrokiem z dnia 7 września 2016 r., sygn. akt VII SA/Wa 1813/15, uchylił decyzję (...) WINB Nr (...) z dnia (...).06.2015 r., znak: (...) oraz poprzedzającą ją decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w (...) Nr (...) z dnia (...).04.2015 r., nakazującą (...) rozbiórkę budynku o wymiarach około 7 m x 5 m, zlokalizowanego na terenie działek o nr ew. (...) w miejscowości (...), gmina (...). Powyższy wyrok stał się prawomocny w dniu 8 listopada 2016 r.

Po ponownym rozpoznaniu sprawy organ powiatowy decyzją Nr (...) z dnia (...).03.2017 r. nakazał (...) rozbiórkę budynku o wymiarach około 7 m x 5 m, usytuowanego na terenie działek o nr ew. (...) w miejscowości (...), gmina (...), stanowiących własność (...). 

(...) WINB decyzją Nr (...) z dnia (...).05.2017 r., uchylił w całości ww. decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Następnie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w (...) przeprowadził w dniu 6 czerwca 2017 r. czynności kontrolne na terenie działek o nr ew. (...) podczas których stwierdzono, że wybudowany na nieruchomości budynek użytkowany jest jako gospodarczy, na który dokonano zgłoszenia. W protokole kontroli zapisano, że obiekt został zrealizowany jako gospodarczy zgodnie ze zgłoszeniem i użytkowany jako gospodarczy.

W związku z powyższymi ustaleniami organ powiatowy decyzją Nr (...) z dnia (...).07.2017 r., umorzył postępowanie administracyjne w sprawie budynku realizowanego na podstawie zgłoszenia do Starosty (...) z dnia (...).03.2014 r., zlokalizowanego na terenie działek o nr ew. (...) w miejscowości (...), gmina (...), stanowiącej własność (...).

Od powyższego rozstrzygnięcia odwołanie w ustawowym terminie zostało złożone przez (...) Park Narodowy.

Decyzją Nr (...) z dnia (...).10.2017 r. organ II instancji uchylił zaskarżoną decyzję organu I instancji Nr (...) z dnia (...).07.2017 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi powiatowemu.

Następnie organ I instancji decyzją Nr (...) z dnia (...).03.2018 r. nałożył na (...) obowiązek doprowadzenia spornego budynku do stanu zgodnego z prawem, tj. ze zgłoszeniem do Starosty (...) z dnia (...).03.2014 r.

Odwołanie od ww. rozstrzygnięcia w ustawowym terminie zostało złożone przez (...) Park Narodowy.

Rozpoznając ponownie sprawę organ II instancji stwierdził, że zaskarżoną decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w (...) Nr (...) z dnia (...).03.2018 r. należy uchylić. Organ wskazał, że co prawda podziela stanowisko PINB w (...) co do rozstrzygnięcia sprawy, jednak skarżona decyzja posiada niewłaściwą podstawę prawną. Powyższą nieprawidłowość (...) Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego usuwa niniejszym rozstrzygnięciem reformatoryjnym.

(...) WINB wskazał, iż zaskarżona decyzja została wydana w oparciu o art. 51 ust. 1 pkt 2, w zw. z ust. 7 Prawa budowlanego. Zgodnie z ww. przepisem: "Przed upływem 2 miesięcy od dnia wydania postanowienia, o którym mowa w art. 50 ust. 1, organ nadzoru budowlanego w drodze decyzji: 2) nakłada obowiązek wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, określając termin ich wykonania", ust. 7: "Przepisy ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 stosuje się odpowiednio, jeżeli roboty budowlane, w przypadkach innych niż określone w art. 48 albo w art. 49b, zostały wykonane w sposób, o którym mowa w art. 50 ust. 1".

Organ I instancji wydając skarżone rozstrzygnięcie na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 w zw. z ust. 7 ustawy Prawo budowlane zobowiązał właściciela przedmiotowej nieruchomości - (...) - do doprowadzenia budynku usytuowanego na ww. działkach do stanu zgodnego z ww. zgłoszeniem, tj. na wykonaniu robót budowlanych polegających na: postawienie budynku gospodarczego o wymiarach 7 x 5 m drewniany, parterowy, w zakresie doprowadzenia sposobu użytkowania budynku jako gospodarczy".

WINB w (...) wskazał, iż organ powiatowy prawidłowo zastosował się do wytycznych zawartych w wyroku zapadłym w niniejszej sprawie z dnia 7 września 2016 r., sygn. akt: VII SA/Wa 1813/15, przeprowadzając postępowanie legalizacyjne w oparciu o przepisy art. 50 -51 Prawa budowlanego.

Jednakże (...) WINB zauważył, iż skarżona decyzja zawiera braki w zakresie prawidłowej podstawy prawnej, które tutejszy organ usuwa poprzez zastosowanie w sprawie art. 138 § 1 pkt 2. Organ I instancji wydając rozstrzygnięcie powinien zastosować art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawa budowlanego. Zgodnie, z którym: "Przed upływem 2 miesięcy od dnia wydania postanowienia, o którym mowa w art. 50 ust. 1, organ nadzoru budowlanego w drodze decyzji: 1) nakazuje zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego (...)". Wskazano, iż art. 51 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego odnosi się do wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z prawem, natomiast sentencja skarżonej decyzji nie wskazuje jakie roboty lub czynności należy wykonać. W ocenie (...) WINB właściwym w niniejszej sprawie będzie zastosowanie art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, tj. wydanie nakazu doprowadzenia obiektu do stanu poprzedniego, tj. w tym przypadku zgodnego z dokonanym zgłoszeniem.

Organ II Instancji podkreślił, iż przepisy art. 50 Prawa budowlanego znajdują zastosowanie w przypadkach innych niż te określone w art. 48 Prawa budowlanego (budowa obiektu bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę) i art. 49b (budowa obiektu, na którego budowę wymagane było zgłoszenie), dotyczą one bowiem robót budowlanych, których wykonywanie może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska, bądź prowadzone są w sposób istotnie odbiegający od ustaleń przewidzianych w pozwoleniu na budowę, bądź przepisach prawa oraz robót wykonywanych z naruszeniem warunków zgłoszenia. Ideą postępowania naprawczego jest doprowadzenie wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem. W toku postępowania w tym przedmiocie organ nadzoru budowlanego winien ustalić, czy roboty są zgodne z przepisami prawa oraz - ewentualnie - jakie czynności należy przedsięwziąć, aby zaistniały stan doprowadzić do zgodności z prawem. Celem wszystkich powyższych czynności jest zagwarantowanie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom danego obiektu oraz ochrona osób trzecich.

Materiał dowodowy zgromadzony w ww. sprawie wskazuje bowiem, iż na terenie działek o nr ew. (...) w m. (...), gm. (...) usytuowany jest budynek zrealizowany na podstawie zgłoszenia do Starosty (...) z dnia (...).03.2014 r. Ww. zgłoszenie wskazuje na przystąpienie do budowy: "budynku gospodarczego o wymiarach 7 x 5 m drewniany, parterowy". Zaświadczenie z dnia 27 maja 2014 r. dołączone do akt administracyjnych przedmiotowej sprawy wskazuje, iż: "Starosta (...) informuje, że nie wniósł zastrzeżeń do robót budowlanych objętych zgłoszeniem z dnia 17 marca 2014 r.". Dowód z oględzin spornej nieruchomości przeprowadzonych w dniu 27 marca 2015 r. a także dokumentacja zdjęciowa do niego dołączona wskazuje, iż na działkach nr ew. (...) wybudowany został budynek spełniający wymogi do zamieszkiwania, posiada energię elektryczną, wodę w własnego ujęcia oraz szambo. Akta administracyjne przedmiotowej sprawy wskazują, iż sporny budynek jest zamieszkiwany. Szkic sytuacyjny dołączony do ww. dowodu z oględzin wskazuje, iż jest to budynek z poddaszem o wysokości ok. 2,20 m.

W związku z powyższym w ocenie organu odwoławczego zachodzą okoliczności uzasadniające wydanie nakazu określonego w sentencji niniejszego rozstrzygnięcia. Wskazać bowiem należy, że inwestor - na podstawie zgłoszenia z dnia 17 marca 2014 r. - był uprawniony do budowy parterowego budynku gospodarczego, w związku z czym tylko taki budynek (objęty zgłoszeniem) może na ww. działce istnieć.

Odnosząc się do kwestii dokonanego zgłoszenia podkreślono, że jak stanowi art. 30 ust. 6 ustawy Prawo budowlane, organ administracji architektoniczno - budowlanej wnosi sprzeciw, jeżeli:

1) zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;

2) budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub inne przepisy;

3) zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.

Z przepisu tego jasno wynika, iż przed przyjęciem (niewyrażeniem sprzeciwu) organ administracji architektoniczno-budowlanej winien dokonać oceny zgodności danego zamierzenia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzją o warunkach zabudowy lub innymi przepisami.

Zgodnie z orzecznictwem sądowo - administracyjnym wyrażonym m.in. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 lutego 2015 r., sygn. akt II OSK 1715/13: "zgłoszenie wykonania określonych robót budowlanych i brak sprzeciwu właściwego organu wyłącza, co do zasady ustalenie, że roboty te były wykonywane bez wymaganego zgłoszenia (...)".(...) WINB wskazuje, iż dokonanie zgłoszenia z dnia 17 marca 2014 r. i brak sprzeciwu ze strony organu administracji architektoniczno - budowlanej przesądza o jego skuteczności. W związku z czym nie można stwierdzić, że sporny budynek wybudowany został w warunkach samowoli budowlanej. Ponadto, zgodnie z wyrokiem NSA w Warszawie z dnia 24 stycznia 2018 r., sygn. akt: II OSK 1411/17: "Organ nadzoru budowlanego nie ma uprawnień do badania zgodności z prawem zgłoszenia robót budowlanych, poza wyjątkiem wynikającym z art. 50 ust. 1 pkt 3 p.b. ".

Mając na uwadze zgromadzony materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie, organ stwierdził, iż należało poprzez wydanie rozstrzygnięcia reformatoryjnego na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego uchylić zaskarżoną decyzję PINB w (...) i na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawa budowlanego orzec: nałożyć na (...) obowiązek doprowadzenia budynku usytuowanego na terenie działek nr ew. (...) w m. (...), gm. (...) do stanu zgodnego ze zgłoszeniem do Starosty (...) z dnia 17 marca 2014 r., dotyczącego wykonania następujących robót budowlanych, jak w oryginale: "Postawienie budynku gospodarczego o wymiarach 7 x 5 m, drewniany, parterowy ".

Skargę na tę decyzje do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego złożył (...) Park Narodowy. Zaskarżonej decyzji zarzucił:

- naruszenie zasad ogólnych postępowania administracyjnego w postaci art. 7 k.p.a. tj. zasady praworządności oraz dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego - poprzez niezbadanie dogłębnie stanu faktycznego co skutkować będzie legalizacją budynku powstałego niezgodnie z przepisami prawa;

- naruszenie zasad postępowania administracyjnego w postaci art. 107 § 1 k.p.a. - poprzez pominięcie przy rozpatrywaniu sprawy zakazów zawartych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 16:04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142);

- naruszenie zasad postępowania administracyjnego w postaci art. 107 k.p.a. - poprzez pominięcie w uzasadnieniu istotnych dla sprawy okoliczności w postaci faktu, że lokalizacja inwestycji objętej obowiązkiem zgłoszenia znajduje się na obszarze parku narodowego, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym przedmiotowe działki przeznaczone są w całości pod tereny leśne, objęte zakazem zabudowy obiektów budowlanych.

Wskazując na powyższe, wnoszono o:

- zmianę zaskarżonej decyzji (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) maja 2018 r. Nr (...);

ewentualnie - uchylenie zaskarżonej decyzji (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) maja 2018 r. Nr (...) w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

W odpowiedzi na skargę organ wnosił o jej oddalenie podtrzymując argumentację zawartą w zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.), sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem. W świetle powołanego przepisu, do kompetencji sądu administracyjnego należy badanie aktów administracyjnych pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami postępowania administracyjnego. Na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 p.p.s.a., sąd uwzględnia skargę tylko w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa materialnego lub istotnych, mających wpływ na wynik sprawy, wad w postępowaniu administracyjnym.

W niniejszej sprawie takie naruszenia i wady wystąpiły, dlatego skarga została uwzględniona.

Niespornym w sprawie jest to, że dokonano w dniu 17 marca 2014 r. zgłoszenia zamiaru budowy na działkach o nr ew. (...) budynku gospodarczego. Starosta (...) nie wniósł sprzeciwu do robót budowlanych objętych zgłoszeniem. Na ww. działkach wybudowany został budynek spełniający wymogi do zamieszkiwania, posiada energię elektryczną, wodę w własnego ujęcia oraz szambo. Działki o nr ew. (...) m. (...), gm. (...) znajdują się na terenie przeznaczonym pod zalesienie zgodnie z obowiązującym od 2003 r. miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z § 32 ust. 2 pkt 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy (...), przyjętego uchwałą nr (...) Rady Gminy (...) z dnia (...) grudnia 2003 r., dla terenów leśnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem (...), obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej z wyjątkiem istniejących obiektów związanych z gospodarką leśną. Poza tym obszar (...) Parku Narodowego określony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 września 1997 r. w sprawie (...) Parku Narodowego (Dz. U. z 1997 r. n Nr 132, poz. 876) obejmuje obie przedmiotowe działki.

Dalej wskazać należy, że przedmiotem niniejszej sprawy jest prawidłowość przeprowadzenia postępowania w trybie naprawczym opartego na przepisach art. 50 i art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) mającego na celu doprowadzenie wykonanych robót budowlanych (obiektu budowlanego) do stanu zgodnego z prawem, przez co należy rozumieć stan, w którym określone roboty budowlane nie będą pozostawały w kolizji z przepisami prawa, a w szczególności z przepisami Prawa budowlanego. Zasadniczy obowiązek organu nadzoru budowlanego w postępowaniu naprawczym, o którym mowa w art. 50 i art. 51 Prawa budowlanego, polega na rozstrzygnięciu o tym, co należy uczynić, aby określone roboty budowlane (obiekt budowlany), w przypadkach wskazanych w art. 50 Prawa budowlanego, doprowadzić do stanu zgodnego z prawem.

Wskazywana zgodność z prawem to również zgodność z przepisami określającymi ład przestrzenny. W związku z tym wielokrotnie wyrażone zostało stanowisko, że stan zgodności z prawem w znaczeniu przepisów prawa administracyjnego materialnego - prawa budowlanego, oznacza niewątpliwie zgodność wykonanych robót budowlanych z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodność z postanowieniami ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu bądź decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Podnieść należy również, że z treści art. 51 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego wynika, że organ nadzoru budowlanego może wydać nakaz rozbiórki obiektu budowlanego, o ile nie ma możliwości doprowadzenia wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem. Należy przy tym wyjaśnić, że przepis ten ma zastosowanie także w przypadku wykonania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia, co do którego organ nie wniósł sprzeciwu. Dokonanie takiego zgłoszenia ma jednak ten skutek, że postępowanie naprawcze w odniesieniu do takiego obiektu toczy się w trybie art. 50 i 51 Prawa budowlanego, a nie art. 48, czy też art. 49b ust. 1, gdyż w tej sytuacji wykonanie robót budowlanych nie może być uznane za samowolę budowlaną. Tryb przewidziany w art. 50-51 Prawa budowlanego ma zastosowanie bowiem zarówno w sytuacji prowadzenia robót budowlanych wykonywanych bez wymaganego zgłoszenia (art. 50 ust. 1 pkt 1), jak i w sytuacji prowadzenia robót na podstawie zgłoszenia z naruszeniem art. 30 ust. 1 (art. 50 ust. 1 pkt 3).

Z ustaleń organu nadzoru budowlanego wynika, że przedmiotowy obiekt został wykonany na podstawie zgłoszenia, co do którego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie zgłosił sprzeciwu. Niemniej zgłoszenie zamiaru budowy przedmiotowego budynku nie mogło odnieść żadnego prawnego skutku, bowiem na działkach objętych zgłoszeniem obowiązywał zakaz budowy tego rodzaju obiektów.

Dlatego organ chociaż prawidłowo zastosował art. 51 Prawa budowlanego, wadliwie odczytał treść orzeczeń cytowanych w uzasadnieniu decyzji. Zresztą wskazane orzeczenie sygn. akt: II OSK 1411/17: wprost mówi, że "Organ nadzoru budowlanego nie ma uprawnień do badania zgodności z prawem zgłoszenia robót budowlanych, poza wyjątkiem wynikającym z art. 50 ust. 1 pkt 3 p.b. ". Oznacza to, że właśnie w sytuacji dokonania zgłoszenia z naruszeniem art. 30 ust. 1 Prawa budowlanego organ ma wręcz obowiązek wszczęcia postępowania na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3.

Dokonanie zgłoszenia zamiaru budowy budynku na terenie wykluczającym budowę takich budynków jest działaniem z naruszeniem art. 30 ust. 1 Prawa budowlanego.

W rezultacie należało uznać, że rozstrzygnięcie organu chociaż wydane we właściwym trybie merytorycznie było wadliwe.

Wskazać należy, że w światle § 32 ust. 2 pkt 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy (...), przyjętego uchwałą nr (...) Rady Gminy (...) z dnia (...) grudnia 2003 r., dla terenów leśnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem (...) (teren przedmiotowych działek), obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej z wyjątkiem istniejących obiektów związanych z gospodarką leśną, poza tym ponieważ działki znajdują się na terenie (...) Parku Narodowego, zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142) - przedmiotowy obszar jest terenem z zakazem budowy obiektów budowlanych. Zgodnie z tym przepisem w parkach narodowych zabrania się budowy lub przebudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom parku narodowego albo rezerwatu przyrody.

Podsumowując stwierdzić należy, że żadne roboty budowlane w świetle wyżej wskazanych przepisów planistycznych nie mogą doprowadzić do sytuacji zgodności budowy z obowiązującymi przepisami prawa.

Mając na uwadze powyższe naruszenie art. 51 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a. i art. 135 p.p.s.a. należało uchylić zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji.

O kosztach postępowania Sąd orzekł w punkcie 2 wyroku na podstawie art. 200 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.