Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1549107

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 5 listopada 2013 r.
VII SA/Wa 1543/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Augustyniak-Pęczkowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. K. na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia (...) stycznia 2012 r. znak: (...) w przedmiocie wycofania z obrotu wyrobu postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 17 lipca 2013 r. (data stempla biura podawczego) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga W. K. na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia (...) stycznia 2012 r. znak: (...) wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia.

Postanowieniem z dnia 1 sierpnia 2013 r., sygn. akt VII SA/Wa 1543/13, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił W. K. przewrócenia terminu do wniesienia skargi.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożyła W. K., działając przez profesjonalnego pełnomocnika.

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 2 października 2013 r., sygn. akt II OZ 831/13, oddalił zażalenie W. K. na ww. postanowienie z dnia 1 sierpnia 2013 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Stosownie do art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej p.p.s.a.), sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia. Zgodnie z art. 53 § 1 p.p.s.a., skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Przepis art. 54 § 1 p.p.s.a. stanowi, że skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi.

W niniejszej sprawie uzasadnienie zaskarżonej decyzji zawierało prawidłowe pouczenie o terminie i sposobie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zaś sama decyzja została prawidłowo doręczona ustanowionemu przez skarżącą profesjonalnemu pełnomocnikowi w dniu 12 stycznia 2012 r. Trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upłynął zatem w dniu 13 lutego 2012 r.

Skargę wniesiono w dniu 24 lutego 2012 r. (data nadania w placówce pocztowej), czyli z uchybieniem terminu do jej wniesienia. Nadto postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 października 2013 r. oddalono zażalenie skarżącej na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 sierpnia 2013 r., odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia skargi.

Z powyższych względów, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.