Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1975437

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 września 2015 r.
VII SA/Wa 1528/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Zielińska-Śpiewak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 9 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. B. i A. Z. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) maja 2015 r., znak: (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

J. B. i A. Z. wniosły w dniu 17 czerwca 2015 r. (data stempla urzędu pocztowego) skargę na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) maja 2015 r., znak: (...).

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału VII z dnia 21 lipca 2015 r. wezwano skarżące solidarnie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł. Wezwania doręczono obydwu skarżącym w dniu 28 lipca 2015 r., zatem termin do uiszczenia wpisu upływał z dniem 4 sierpnia 2015 r.

Jak wynika z dokumentacji księgowej, do dnia 17 sierpnia 2015 r. wpis nie został uiszczony.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.) skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Skarżące zostały wezwane do uiszczenia wpisu i w terminie nie dopełniły tego obowiązku.

Mając powyższe na uwadze, Sąd orzekł jak w postanowieniu na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.