Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1975436

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 września 2015 r.
VII SA/Wa 1502/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Halina Emilia Święcicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 29 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. S. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) maja 2015 r., znak: (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący - G. S., pismem z dnia (...) czerwca 2015 r., wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) maja 2015 r., znak: (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki.

Zarządzeniem Przewodniczącego z dnia 24 lipca 2015 r. skarżący został wezwany do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie 1 odpisu skargi oraz do uiszczenie wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu niniejszego zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Przesyłka zawierająca ww. zarządzenia została doręczona skarżącemu w dniu 3 sierpnia 2015 r.

Do pisma z dnia 7 sierpnia 2015 r. skarżący dołączył odpis skargi. Do pisma dołączony został również dowód uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 500 zł, jednakże jak wynika z potwierdzenia złożenia dyspozycji, wpłata została dokonana na poczet wpisu od skargi na decyzję (...). Skarga na tą decyzję została zarejestrowana pod sygn. akt VII SA/Wa 1501/15.

Z informacji Oddziału Finansowo-Budżetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 września 2015 r. wynika, że do dnia 16 września 2015 r. w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych nie odnotowano wpłaty do niniejszej sprawy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z dyspozycją art. 220 § 1 p.p.s.a. - ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 658 z późn. zm.), sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (§ 3 cytowanego przepisu). Nadto zgodnie z treścią art. 219 § 2 p.p.s.a. należny wpis winien zostać uiszczony gotówką w kasie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie lub na rachunek bankowy tegoż sądu.

W rozpoznawanej sprawie, zarządzenie z dnia 24 lipca 2015 r. w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, doręczone zostało skarżącemu w dniu 3 sierpnia 2015 r., zatem obowiązany był on uiścić ww. wpis w wyznaczonym siedmiodniowym terminie, tj. do dnia 10 sierpnia 2015 r., a ponieważ w tym terminie skarżący nie uiścił wpisu od skargi, przez co nie uzupełnił braków formalnych skargi - uznać należy, że zachodzi podstawa do odrzucenia skargi. Sąd wziął pod uwagę okoliczność, że skarżący uiścił wpis w wysokości 500 zł, jednakże wpłata została dokonana do sprawy VII SA/Wa 1501/15, bowiem pod tym numerem została zarejestrowana sprawa ze skargi skarżącego na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) maja 2015 r., znak: (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki. W niniejszej sprawie skarżący nie uiścił wpisu od skargi.

Mając na względzie powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowił na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 w związku z art. 220 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 658).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.