Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2760625

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 października 2017 r.
VII SA/Wa 1394/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Gierak-Podsiadły (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 26 października 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. C. na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia (...) kwietnia 2017 r. znak: (...) w przedmiocie odmowy sprostowania błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca - E. C., reprezentowana przez P. C., wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia (...) kwietnia 2017 r. znak: (...) w przedmiocie odmowy sprostowania błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału VII z dnia 26 czerwca 2017 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Korespondencja ta, przesłana na adres pełnomocnika skarżącej wskazany w skardze, została zwrócona do Sądu z adnotacją "zwrot nie podjęto w terminie" (vide: k. 22 akt sądowych). Wobec powyższego Sąd podjął kolejną próbę doręczenia ww. odpisu zarządzenia na adres znajdujący się w aktach administracyjnych: Urząd Pocztowy (...), Skrytka pocztowa (...). Odpis zarządzenia został doręczony pełnomocnikowi skarżącej w dniu 11 września 2017 r., co potwierdził pełnomocnik własnoręcznym podpisem (vide: zwrotne potwierdzenie odbioru - k. 30 akt sądowych).

Po sprawdzeniu w dokumentach księgowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczących opłat sądowych ustalono, że wpis sądowy w niniejszej sprawie do dnia 20 października 2017 r. nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369), dalej p.p.s.a., sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd (§ 3 cytowanego przepisu).

W niniejszej sprawie skarżąca została prawidłowo wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na ww. postanowienie w kwocie 100 złotych. Odpis zarządzenia został skutecznie doręczony pełnomocnikowi skarżącej w dniu 11 września 2017 r., a zatem termin do dokonania powyższej czynności upłynął w dniu 18 września 2017 r.

Z akt sprawy wynika, że skarżąca nie uiściła jednak wymaganego wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł, zatem skarga podlega odrzuceniu.

Z powyższych względów, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowił, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.