Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1753831

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 19 stycznia 2015 r.
VII SA/Wa 1390/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tadeusz Nowak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi k.w. i T. W. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) czerwca 2014 r., nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący - K. W. i T. W., pismem z dnia 25 czerwca 2014 r. wnieśli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) czerwca 2014 r., nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

W skardze zawarli wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 10 lipca 2014 r. wezwano skarżących do usunięcia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie odpisu skargi poświadczonego za zgodność z oryginałem, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. W zakreślonym przez Sąd terminie skarżący nadesłali odpis skargi.

Postanowieniem z dnia 24 października 2014 r. sygn. akt VII SA/Wa 1390/14 starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie odmówił przyznania skarżącym przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym dotyczącym zwolnienia od kosztów sądowych. Odpis ww. postanowienia został doręczony każdemu ze skarżących w dniu 30 października 2014 r. (karta 55 i 56).

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 20 listopada 2014 r. wezwano solidarnie skarżących do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na ww. decyzję w kwocie 500 zł (słownie: pięćset złotych), w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Pouczono skarżących, ze uiszczenie wpisu przez któregokolwiek ze skarżących zwalnia pozostałe osoby z obowiązku jego uiszczenia.

Odpis zarządzenia został doręczony każdemu ze skarżących w dniu 24 listopada 2014 r., (zwrotne potwierdzenia odbioru w aktach sprawy - karta 60 i 61). Zatem termin do dokonania powyższej czynności upłynął w dniu 1 grudnia 2014 r. (poniedziałek).

Po sprawdzeniu w dokumentach księgowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczących opłat sądowych ustalono, że wpis sądowy w niniejszej sprawie do dnia 31 grudnia 2014 r. nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:

Stosownie do treści art. 220 § ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Ponadto z art. 220 § 3 p.p.s.a. wynika, że skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlegają odrzuceniu przez sąd.

W sprawie skarżący zostali prawidłowo wezwani do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na ww. decyzję w kwocie 500 zł, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis ww. zarządzenia został doręczony każdemu ze skarżących w dniu 24 listopada 2014 r. (k. 60 i 61), a zatem termin do dokonania powyższej czynności upłynął w dniu 1 grudnia 2014 r. Skarżący nie zastosowali się do wezwania Sądu i nie uiścili w terminie należnej kwoty wpisu sądowego, co musiało skutkować odrzuceniem skargi.

Z powyższych względów, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.