Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1975429

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 3 sierpnia 2015 r.
VII SA/Wa 137/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mariola Kowalska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) października 2014 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty legalizacyjnej postanawia:

1.

umorzyć postępowanie sądowe;

2.

zwrócić skarżącej (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 2000 (słownie: dwa tysiące) złotych tytułem zwrotu uiszczonego wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

(...) sp. z o.o. z siedzibą w W. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) października 2014 r. nr (...). Zaskarżonym postanowieniem organ uchylił w całości postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (...) z dnia (...) sierpnia 2014 r. nr (...) (ustalające dla inwestora (...) sp. z o.o. z siedzibą w W. opłatę legalizacyjną na sumę 100.000 zł za samowolne prowadzenie robót budowlanych związanych z nadbudową budynku przy ul. (...) (...) w W.) i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Pismem z dnia 6 lipca 2015 r. skarżąca spółka oświadczyła, że wycofuje skargę. Wyjaśniła, że jest to skutkiem wydania przez (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego decyzji z dnia (...) czerwca 2015 r. nr (...), którą organ ten uchylił decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (...) z dnia (...) lutego 2015 r. nr (...) (nakazującą rozbiórkę nadbudowy kamienicy przy ul. (...) (...) w W.) i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Jak stanowi art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej jako: p.p.s.a., skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Stosownie do art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.

W niniejszej sprawie pismem z dnia 6 lipca 2015 r. skarżąca spółka skutecznie cofnęła skargę. Mając na uwadze, że nie zaistniały przesłanki niedopuszczalności cofnięcia skargi wskazane w art. 60 p.p.s.a., Sąd uznał cofnięcie skargi za dopuszczalne i umorzył postępowanie sądowe.

Jak stanowi art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego. Strona skarżąca uiściła wpis sądowy od skargi. W związku z cofnięciem skargi Sąd postanowił o zwrocie uiszczonej z tego tytułu kwoty 2.000 zł na rzecz skarżącej.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 60 p.p.s.a. orzekł jak w pkt 1 sentencji. O zwrocie wpisu postanowiono w oparciu o art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.