Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1535450

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 września 2014 r.
VII SA/Wa 1347/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Tarnowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 9 września 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. G. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) kwietnia 2014 r. znak: (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) kwietnia 2014 r. znak: (...) i utrzymanej nią własnej decyzji z dnia (...) marca 2014 r. znak: (...) stwierdzającej nieważność decyzji Wojewody (...) z dnia (...) czerwca 2006 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej (...) M. G pozwolenia na budowę zjazdu publicznego z drogi krajowej nr (...) (ul. P.) na działkę nr ewid. (...) z pasami włączeń i włączeń w miejscowości K.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 6 czerwca 2014 r. M. G. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) kwietnia 2014 r. znak: (...).

W skardze został sformułowany wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. W uzasadnieniu wniosku podniesiono, że wykonanie zaskarżonej decyzji spowoduje niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody i trudnych do odwrócenia skutków poprzez niemożność faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej w wybudowanym obiekcie, likwidację kilkudziesięciu miejsc pracy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje.

Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji podlega uwzględnieniu.

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności będących jej przedmiotem. Natomiast stosownie do treści art. 61 § 3 p.p.s.a., po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Orzekając o wstrzymaniu lub odmowie wstrzymania zaskarżonego aktu Sąd dokonuje oceny, czy w sprawie zaistniały przesłanki określone w art. 61 § 3 p.p.s.a. Ocena ta jest możliwa i w dużym stopniu zależy od argumentacji przedstawionej we wniosku złożonym przez stronę. Oznacza to, że wniosek powinien być wnikliwie uzasadniony. Konieczna jest spójna argumentacja, poparta faktami oraz odnoszącymi się do nich dowodami, które uzasadniają wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu. Nieodzowne jest w jej ramach wykazanie zaistnienia jednej z przesłanek określonych w art. 61 § 3 p.p.s.a., tj. zaistnienia niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Uzasadnienie wniosku powinno odnosić się do konkretnych zdarzeń (okoliczności) świadczących o tym, że w stosunku do wnioskodawcy wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności jest uzasadnione.

Decyzją z dnia (...) kwietnia 2014 r. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego utrzymał w mocy własną decyzję z dnia (...) marca 2014 r. stwierdzającą nieważność decyzji Wojewody (...) z dnia (...) czerwca 2006 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej (...) M. G. pozwolenia na budowę zjazdu publicznego z drogi krajowej na działkę nr ewid. (...) z pasami włączeń i włączeń w miejscowości K.

Zgodnie z poglądem wyrażonym przez Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 20 grudnia 2004 r., GZ 138/04, LEX nr 281811, podstawową przesłanką wstrzymania wykonania decyzji zgodnie z art. 61 § 3 p.p.s.a. jest wykazanie niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Oznacza to, że chodzi o taką szkodę majątkową, a także niemajątkową, która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego. Będzie to miało miejsce w takich wypadkach, gdy grozi utrata przedmiotu świadczenia, a który wskutek swych właściwości nie może być zastąpiony jakimś innym przedmiotem, a jego wartość pieniężna nie przedstawiałaby znaczenia dla skarżącego lub gdyby zachodziło niebezpieczeństwo poniesienia straty na życiu i zdrowiu.

Odnosząc się do zasadności wniosku w przedmiotowej sprawie należy mieć na uwadze, iż z zasady stwierdzanie nieważności decyzji o zatwierdzeniu projektu budowalnego i udzielenie pozwolenia na budowę łączy się z trudnymi do odwrócenia skutkami, jak również znaczną szkodą.

W ocenie Sądu w niniejszej sprawie zostały spełnione przesłanki wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Należy zaznaczyć, że celem instytucji wstrzymania wykonania decyzji jest ukształtowanie stosunków do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy w zakresie zapobieżenia znacznej szkodzie lub trudnym do odwrócenia skutkom i jest oderwane od oceny legalności zaskarżonej decyzji.

Mając na względzie powyższe, Sąd na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.