Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 grudnia 2009 r.
VII SA/Wa 1310/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Ostrowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. W. na decyzję Głównego Inspektora nadzoru Budowlanego z dnia (...) maja 2006 r. znak: (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia odrzucić zażalenie Z. W. z dnia 18 grudnia 2006 r. złożone na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 listopada 2006 r.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 30 listopada 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił zażalenie Z. W. na postanowienie Sądu z dnia 18 października 2006 r. z uwagi na to, iż zażalenie to zostało sporządzone samodzielnie przez skarżącego.

W dniu 21 grudnia 2006 r. (data prezentaty Sądu) do Sądu wpłynęło zażalenie Z. W. datowane na dzień 18 grudnia 2006 r., na ww. postanowienie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zarządzeniem z dnia 17 maja 2007 r. wezwał Z. W. do uzupełnienia braków formalnych wymienionego zażalenia poprzez uiszczenie wpisu sądowego.

W dniu 1 czerwca 2007 r. (data nadania w Urzędzie Pocztowym) strona skarżąca złożyła zażalenie na ww. zarządzenie. Jednakże zażalenie to zostało wniesione z uchybieniem terminu do jego wniesienia i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 3 lipca 2007 r. odrzucił zażalenie Z. W. na zarządzenie wzywające do uzupełnienia braków formalnych zażalenia.

Ostatecznie kwestia zażalenia wniesionego na ww. zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego została rozstrzygnięta przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 31 października 2009 r. wydanym w sprawie o sygn. akt II OZ 904/09.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji - w tym od zażalenia - pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Natomiast stosownie do art. 220 § 3 powołanej ustawy zażalenie, od którego pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W dniu 21 grudnia 2006 r. (data prezentaty Sądu) do Sądu wpłynęło zażalenie Z. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 listopada 2006 r.

Pomimo wystosowanego przez Sąd wezwania do uzupełnienia braków formalnych ww. zażalenia, poprzez uiszczenie wpisu sądowego, nie został przez Z. W. uiszczony wpis sądowy od zażalenia.

Z tego względu orzeczono jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).