Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 marca 2009 r.
VII SA/Wa 1308/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Cieśla.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. L., J. L., J. L. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) maja 2006 r. znak (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego dotyczącego decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę postanawia: odrzucić zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2008 r. w przedmiocie odmowy uzupełnienia wyroku. JS

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 30 kwietnia 2008 r. wezwano E., J. i J. L. do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie z dnia (...) kwietnia 2008 r. w kwocie 100 zł, w terminie siedmiu dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Postanowieniem z dnia (...) września 2008 r., sygn. akt II OZ 954/08, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił zażalenie E., J. i J. L. na powyższe zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2008 r.

W wykonaniu zarządzenia z dnia 14 października 2008 r., pismem z dnia 15 października 2008 r. wezwano E., J. i J. L. do wykonania zarządzenia z dnia 30 kwietnia 2008 r. dotyczącego uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie Sądu z dnia (...) kwietnia 2008 r., w wysokości 100 zł. w terminie siedmiu dni, pod rygorem odrzucenia zarządzenia. Na zarządzenie z dnia 14 października 2008 r. E., J. i J. L. wnieśli zażalenie, które postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia (...) listopada 2008 r. zostało odrzucone. Na ww. postanowienie z dnia (...) listopada 2008 r. E., J., J. L. wnieśli zażalenie, które zostało rozpatrzone przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 3 lutego 2009 r. o sygn. akt II OZ 82/09 ze skutkiem jego oddalenia.

W wykonaniu zarządzenia z dnia 26 lutego 2009 r. pismem z tą samą datą sprawdzono czy została uiszczona kwota w wysokości 100 zł należna od E., J. i J. L. z tytułu wpisu sądowego od zażalenia z dnia 14 kwietnia 2008 r. na postanowienie z dnia (...) kwietnia 2008 r. Do dnia 26 lutego 2009 r. nie zanotowano wpływu przedmiotowej kwoty, dlatego zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd odrzuca zażalenie.