Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1535447

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2013 r.
VII SA/Wa 1285/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Augustyniak-Pęczkowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg P. C. i W. C. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) kwietnia 2013 r. znak (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej postanawia: odmówić P. C. przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 października 2013 r., sygn. akt VII SA/Wa 1285/13.

Uzasadnienie faktyczne

Po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 października 2013 r. sprawy skarg P. C. i W. C. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) kwietnia 2013 r. znak (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargi.

Postanowieniem z dnia 15 listopada 2013 r. Sąd odmówił sporządzenia uzasadnienia wyroku z dnia 18 października 2013 r., wskazując, że skarżący złożyli wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku z uchybieniem terminu. Wniosek został nadany za pośrednictwem operatora pocztowego InPost sp. z o.o., który nie ma statusu operatora wyznaczonego. Terminem wniesienia takiego wniosku był nie dzień nadania pisma, lecz dzień faktycznego doręczenia przesyłki do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, co nastąpiło po upływie terminu.

Pismem z dnia 26 listopada 2013 r. (nadanym w urzędzie pocztowym w dniu 28 listopada 2013 r.) P. C. wniósł o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu skarżący złożył wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

W uzasadnieniu wniosku o przywrócenie terminu skarżący podniósł, że w związku z wypadnięciem dysku od kwietnia 2013 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim, a w maju 2013 r. przeszedł zabieg chirurgiczny usunięcia skutków wypadnięcia dysku. Na skutek niezdolności do pracy przyznano mu zasiłek rehabilitacyjny, który nadal pobiera. Dodał, że po ogłoszeniu wyroku poczuł się jeszcze gorzej niż zwykle. Ze względu na ból i trudności w poruszaniu się skarżący polecił bratu - W. C., przygotowanie wniosku, który ten nadał za pośrednictwem InPost sp. z o.o.

Brak winy w uchybieniu terminu P. C. uzasadnił tym, że gdyby nie fakt, że znajdował się w stanie po zabiegu operacyjnym i gdyby był w pełni sił, byłby w stanie nadać przesyłkę osobiście. Zaznaczył, że nadałby wniosek w urzędzie pocztowym Poczty Polskiej i nie pozwoliłby nadać go za pośrednictwem innego operatora.

Z drugiej strony skarżący nie godzi się z faktem, iż nadanie przesyłki przez W. C. nastąpiło bez skutku jej doręczenia. Wskazał, że brat dochował należytej staranności nadając przesyłkę - nie tylko jako poleconą, ale nawet ekspresową. Dodał, że żaden ze skarżących nie jest prawnikiem, więc trudno od nich wymagać, by rozróżniali status Poczty Polskiej jako operatora wyznaczonego od statusu InPost sp. z o.o.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 86 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej p.p.s.a., jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Jednocześnie zgodnie z art. 87 § 1, § 2 i § 4 p.p.s.a., pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie.

Jak stanowi art. 141 § 1 p.p.s.a. uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo podpisania sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym, z zastrzeżeniem § 2. W sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku (art. 141 § 2 p.p.s.a.).

W orzecznictwie utrwalony jest pogląd, że przywrócenie terminu ma charakter wyjątkowy i nie jest możliwe, gdy strona dopuściła się choćby lekkiego niedbalstwa. Przywrócenie terminu może mieć miejsce wtedy, gdy uchybienie terminu nastąpiło wskutek przeszkody, której strona nie mogła usunąć, nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku (wyrok NSA z dnia 28 czerwca 2007 r., sygn. akt II OSK 479/07, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych - http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Skarżący wskazał na zły stan zdrowia jako okoliczność usprawiedliwiającą niedokonanie czynności w terminie.

Aby zaistniała przesłanka do przywrócenia terminu strona musiałaby uprawdopodobnić, że stan zdrowia uniemożliwił jej dokonanie czynności w przewidzianym terminie. W orzecznictwie dominuje pogląd, że nie każda choroba jest przeszkodą do dokonania określonej czynności procesowej. Jest nią z reguły nagła choroba, która nie pozwoliła na wyręczenie się inną osobą. Nawet taka choroba, która wymaga leżenia, nie uzasadnia przywrócenia terminu, jeżeli przykładowo strona mogła nadać pismo w ustawowym terminie korzystając z pomocy domowników (tak: postanowienie NSA: z dnia 28 stycznia 2013 r., sygn. akt II FZ 1013/12, z dnia 15 grudnia 2004 r., sygn. akt OZ 809/04; z dnia 30 maja 2012, sygn. akt I OZ 389/12, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych).

W ocenie Sądu powołane przez skarżącego okoliczności nie uprawdopodabniają tego, że stan zdrowia uniemożliwiał mu dokonanie czynności procesowej w postaci złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku tak dalece, że nie pozwolił mu nawet na wyręczenie się inną osobą. Wręcz przeciwnie, skarżący wskazał, że skorzystał z pomocy brata, który przygotował wniosek do podpisania oraz wysłał go.

Podkreślenia wymaga, że zgodnie z orzecznictwem sądowoadministracyjnym wyjaśnieniem przyczyny złożenia wniosku po terminie nie mogą być błędy czy pomyłki popełnione przez pełnomocnika strony. Błędy czy pomyłki popełnione przez osobę trzecią, której strona powierza wykonanie czynności, traktowane są jako błędy i pomyłki tej strony (patrz: postanowienie NSA z dnia 28 sierpnia 2013 r., sygn. akt II FZ 704/13, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych)

Skarżący powierzył W. C. czynność techniczną polegającą na nadaniu przesyłki listowej zawierającej wniosek o uzasadnienie wyroku. W tym wypadku P. C. ponosi ryzyko zaniechania procesowego czy popełnienia błędu przez osobę trzecią. Skarżący podnosi, że gdyby sam mógł wysłać przesyłkę, to nadałby ją za pośrednictwem Poczty Polskiej. W ocenie Sądu, dochowując należytej staranności, skarżący mógł także przed wysłaniem przesyłki przez osobę trzecią dopilnować, by została ona nadana w terminie.

Ponadto wskazać należy, że jak przyjęto w orzecznictwie, nie uzasadniają przywrócenia uchybionego terminu niedostateczna staranność w prowadzeniu własnych spraw, czy też nieznajomość prawa. Brak wiedzy o różnicy pomiędzy statusem Poczty Polskiej jako operatora wyznaczonego a operatorem pocztowym InPost sp. z o.o nie może stanowić przyczyny przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku.

Reasumując, powoływane przez skarżącego okoliczności nie uprawdopodabniają braku winy w uchybieniu terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Z powyższych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.