Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1994229

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 września 2015 r.
VII SA/Wa 1271/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Tomaszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 29 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) czerwca 2014 r., znak: (...) w przedmiocie zobowiązania do zapłaty kwoty tytułem zwrotu kosztów związanych z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem i likwidacją pojazdu postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 1 października 2014 r.r. (data złożenia w zakładzie karnym) M. B. wniósł bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Starosty (...) nr (...) z dnia (...) kwietnia 2014 r. Wezwany do sprecyzowania skargi potwierdził, że dotyczy ona decyzji Starosty (...), wobec czego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przekazał skargę temu organowi celem udzielenia odpowiedzi na skargę i nadesłania akt administracyjnych, a następnie postanowieniem z dnia 5 marca 2015 r., sygn. akt VII SA/Wa 2539/14, odrzucił skargę.

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu skargi kasacyjnej, wniesionej przez ustanowionego dla skarżącego pełnomocnika z urzędu, postanowieniem z dnia 20 maja 2015 r., wydanym w sprawie I OSK 1288/15, uchylił opisane wyżej rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

W tej sytuacji ponownie wezwano skarżącego do wskazania, której decyzji dotyczy skarga - w terminie 7 dni pod rygorem uznania, że skarga została wniesiona na decyzję Starosty (...) nr (...) z dnia (...) kwietnia 2014 r. W terminie skarżący udzielił odpowiedzi, wskazując, iż skarga została wniesiona na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) czerwca 2014 r., znak: (...). Akta wraz z kopią pisma i skargi przekazano temu organowi celem udzielenia odpowiedzi na skargę.

W odpowiedzi na skargę organ zawarł wniosek o jej odrzucenie z powodu przekroczenia terminu do wniesienia skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, dalej: p.p.s.a.), skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

W niniejszej sprawie decyzję organu drugiej instancji wraz z pouczeniem o sposobie i trybie wniesienia skargi doręczono skarżącemu w dniu 15 lipca 2014 r., zatem termin do wniesienia skargi upływał z dniem 14 sierpnia 2014 r. Skarżący zaś nadał skargę bezpośrednio do Sądu w dniu 1 października 2014 r. i została ona przekazana do organu w dniu 24 października 2014 r.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia. Art. 58 § 3 stanowi, iż sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

Z tych też przyczyn Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.