Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1614709

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 października 2014 r.
VII SA/Wa 124/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Więch-Baranowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 22 października 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K.G. i Z.G. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) listopada 2013 r. znak (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia odrzucić skargę kasacyjną Z.G.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 24 czerwca 2014 r. (sygn. akt VII SA/Wa 124/14) oddalił skargę K.G. i Z.G. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) listopada 2013 r. znak (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji.

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku złożyła K.G. i tylko jej wyrok z uzasadnieniem doręczono.

Skarżący Z.G. nie złożył wniosku o sporządzenie uzasadnia wyroku i jego doręczenie łącznie z wyrokiem.

Następnie pełnomocnik obojga skarżących - adw. W.P. - w dniu 7 października 2014 r. (data nadania w Urzędzie Pocztowym) złożył do Sądu skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2014 r. sygn. akt VII SA/Wa 124/14 również w imieniu obojga skarżących.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna Z.G. podlega odrzuceniu jako niedopuszczalna.

Zgodnie z art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.), wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Stosownie do treści art. 173 § 1 p.p.s.a. od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Skargę kasacyjną może wnieść strona, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka po doręczeniu im odpisu orzeczenia z uzasadnieniem (art. 173 § 2 p.p.s.a.).

Zgodnie z art. 141 § 2 p.p.s.a. w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Jak stanowi art. 142 § 2 p.p.s.a. w tej sytuacji odpis wyroku z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która złożyła powyższy wniosek.

Powyższe oznacza, że warunkiem dopuszczalności wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku oddalającego skargę jest uprzednie złożenie przez stronę w ustawowym terminie wniosku o sporządzenie i doręczenie jej uzasadnienia wyroku. Stronie, która nie złożyła stosownego wniosku, nie jest doręczany odpis wyroku wraz z uzasadnieniem, tym samym niej jest ona osobą legitymowaną do wniesienia skargi kasacyjnej.

W niniejszej sprawie skarżący nie składał wniosku o sporządzenie i doręczenie jemu uzasadnienia wyroku z dnia 24 czerwca 2014 r., toteż nie doręczono skarżącemu odpisu wyroku z uzasadnieniem stosownie do art. 142 § 2 p.p.s.a. Zauważyć należy, że w imieniu skarżącego wniosku o sporządzenie i doręczenie wyroku z uzasadnieniem nie wniósł także ustanowiony pełnomocnik wnoszący skargę kasacyjną, gdyż został on ustanowiony przez skarżącego dopiero na etapie składania skargi kasacyjnej. Skarga kasacyjna Z.G. jest zatem niedopuszczalna i jako taka podlega odrzuceniu.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 178 p.p.s.a. w związku z art. 173 § 2 p.p.s.a., orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.