Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1614708

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 października 2014 r.
VII SA/Wa 1234/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Halina Emilia Święcicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 23 października 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. W. na postanowienie Ministra Finansów z dnia (...) kwietnia 2014 r. znak (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Stosownie do treści art. 47 w związku z art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270) do skargi należy dołączyć jej odpisy dla doręczenia ich stronom. Odpisami mogą być także uwierzytelnione fotokopie bądź uwierzytelnione wydruki poczty elektronicznej.

Zgodnie zaś z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Pismem z dnia 27 czerwca 2014 r. skarżący został wezwany do nadesłania odpisu skargi, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie to zostało doręczone skarżącemu w dniu 3 lipca 2014 r. W zakreślonym terminie skarżący nie nadesłał odpisu skargi.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.