Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2569518

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2018 r.
VII SA/Wa 1227/18

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie - Ewa Kowalska - Hupko po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi B. Z. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) marca 2018 r. nr (...) w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: 1. przyznać skarżącej B. Z. prawo pomocy poprzez zwolnienie od wpisu sądowego od skargi oraz od wpisu od skargi kasacyjnej, 2. oddalić wniosek w pozostałym zakresie.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 245 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym, prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata lub radcy prawnego. W myśl art. 246 § 1 pkt 2 ustawy przyznanie osobie fizycznej prawa pomocy w zakresie częściowym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Przez pojęcie uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny należy natomiast rozumieć pozbawienie środków na pokrycie najbardziej podstawowych wydatków, a więc kosztów wyżywienia, ubrania, zamieszkania i leczenia.

B. Z. w skardze wniesionej na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) marca 2018 r. zawarła wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Z treści wniosku złożonego następnie na urzędowym formularzu wynika, że skarżąca prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe, posiada dom o powierzchni 61 m2. B. Z. oświadczyła, że była osobą bezrobotną - do dnia 24 kwietnia 2018 r. z prawem do zasiłku, zaś od 25 kwietnia do 31 maja 2018 r. bez prawa do zasiłku. Od dnia 1 czerwca 2018 r. skarżąca została zatrudniona jako pracownik interwencyjny z wynagrodzeniem w wysokości 1530 zł netto miesięcznie. Skarżąca wskazała, że stałe wydatki związane z utrzymaniem domu wynoszą około 270 zł i obejmują opłaty za wodę, ścieki, energię elektryczną, podatek od nieruchomości.

W ocenie referendarza sądowego uzasadnione jest częściowe uwzględnienie wniosku, bowiem sytuacja finansowa skarżącej nie pozwala na poniesienie kosztów postępowania w pełnym zakresie. W związku z powyższym przyznano skarżącej prawo pomocy poprzez zwolnienie od wpisu sądowego od skargi (500 zł) oraz od wpisu od skargi kasacyjnej (250 zł) w przypadku ewentualnego jej wniesienia przez skarżącą. W odniesieniu do pozostałych kosztów postępowania zauważyć trzeba, że koszty te, o ile w ogóle się pojawią, nie przekraczałyby jednorazowo kwoty 100 zł (np. ewentualna opłata kancelaryjna za sporządzenie uzasadnienia wyroku - w przypadku oddalenia skargi). Pozwala to na przyjęcie, iż B. Z. będzie w stanie zgromadzić środki na ewentualne poniesienie pozostałych kosztów sądowych w niniejszej sprawie.

Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji postanowienia, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.