Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1975414

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
VII SA/Wa 1206/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Zielińska-Śpiewak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi L. (...) Sp. z o.o. z siedzibą w J. na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia (...) marca 2015 r., znak: (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia:

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić L. (...) Sp. z o.o. z siedzibą w J. ze Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpis sądowy w kwocie 100 (słownie: sto) złotych

Uzasadnienie faktyczne

L. (...) Sp. z o.o. z siedzibą w J., reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, złożyła skargę na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia (...) marca 2015 r., znak: (...).

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 9 czerwca 2015 r. wezwano skarżącą do uzupełnienia braków formalnych skargi przez: złożenia pełnomocnictwa procesowego oraz dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej (odpis z KRS), w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie doręczono pełnomocnikowi skarżącej w dniu 12 czerwca 2015 r., zatem termin do uzupełnienia braków formalnych upływał w dniu 19 czerwca 2015 r. W zakreślonym terminie nie nadesłano żądanych dokumentów.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Stosownie do art. 28 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, dalej: p.p.s.a.), osoby prawne oraz jednostki organizacyjne mające zdolność sądową dokonują czynności w postępowaniu przez organy albo osoby uprawnione do działania w ich imieniu. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dokumentem wskazującym organy spółki jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgodnie z art. 37 § 1 p.p.s.a., pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa.

Art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. stanowi, że sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Zgodnie z art. 58 § 3 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

Mając powyższe na uwadze, wobec nieuzupełnienia przez skarżącą braków formalnych skargi Sąd odrzucił ją na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. O zwrocie wpisu postanowiono w oparciu o art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.