Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2569533

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2018 r.
VII SA/Wa 120/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Cieśla.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprawy ze skargi J. K. i M. K. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) grudnia 2017 r. znak: (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie została złożona przez J. K. i M. K. skarga na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) grudnia 2017 r. znak: (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji.

Zarządzeniem z dnia 19 stycznia 2018 r., doręczonym przy piśmie z dnia 30 stycznia 2018 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zwrócił się do strony skarżącej, pod rygorem odrzucenia skargi, o wpłacenie solidarnie na konto Sądu wpisu sądowego. Jednocześnie pełnomocnik skarżącej został wezwany do uzupełnienia braków formalnych skargi przez złożenie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu strony skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi. Wezwanie zawierało pouczenie, że nieusunięcie braku formalnego skargi we wskazanym terminie spowoduje odrzucenie skargi.

Pełnomocnik strony skarżącej otrzymał ww. wezwanie Sądu w dniu 12 lutego 2018 r.

Po sprawdzeniu w rejestrze opłat sądowych stwierdzono, że na konto Sądu od skarżącej nie wpłynęła kwota z tytułu należnego wpisu sądowego. Nie nadesłano także wymaganego pełnomocnictwa.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) sąd odrzuca skargę gdy pomimo wezwania nie został od niej uiszczony należny wpis.

W niniejszej sprawie strona skarżąca pomimo prawidłowo doręczonego wezwania nie uiściła wpisu sądowego.

Jednocześnie wskazać należy, że w myśl art. 49 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli pismo strony, w tym skarga, nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni. Nieuzupełnienie braków formalnych w wyznaczonym terminie skutkuje odrzuceniem skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Brakiem formalnym obarczona jest skarga, do której podpisująca ją osoba nie złożyła dokumentu, z którego wynikałoby jej upoważnienie do reprezentacji skarżącego w dacie złożenia skargi. Oznacza to bowiem, że nie zostało wykazane umocowanie osoby, która podpisała skargę do działania w imieniu strony skarżącej. Tego rodzaju brak formalny możliwy jest do uzupełnienia, o czym stanowi cytowany wyżej art. 49 § 1 p.p.s.a. Takim właśnie brakiem dotknięta była skarga złożona w niniejszej sprawie.

W tej sytuacji Sąd umożliwił stronie uzupełnienie braku formalnego skargi, wskazując właściwy sposób postępowania, a mianowicie wyznaczając siedmiodniowy termin na uzupełnienie braku (liczony od doręczenia wezwania) oraz pouczając o rygorze niezastosowania się do wezwania, tj. odrzuceniu skargi. Wskazano również na czym polegać ma uzupełnienie braku formalnego.

Niniejsze wezwanie zostało skutecznie doręczone pełnomocnikowi skarżącej w dniu 12 lutego 2018 r. Termin siedmiodniowy do uzupełnienia braków formalnych upłynął z dniem 19 lutego 2018 r., zgodnie z zasadami obliczania terminów przewidzianymi w art. 83 § 1 p.p.s.a.

Pomimo prawidłowo doręczonego wezwania strona nie uzupełniła braku formalnego skargi w wyznaczonym terminie.

Zgodnie natomiast z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Z uwagi na powyższe w oparciu o art. 220 § 3 i art. 58 § 1 pkt 3 ww. ustawy Sąd postanowił o odrzuceniu skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.