VII SA/Wa 1165/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2457074

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 lipca 2016 r. VII SA/Wa 1165/16

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy - Katarzyna Pakuła -Getka Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na posiedzeniu niejawnym w dniu 12 lipca 2016 r. po rozpoznaniu wniosku J. R. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi J. R. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) kwietnia 2016 r., znak: (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia postanawia: przyznać J. R. prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie faktyczne

Do Sądu wpłynął na uzupełnionym formularzu PPF wniosek o przyznanie prawa pomocy J. R., w którym wniósł o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

W formularzu wnioskodawca wskazał, że utrzymuje się z dochodu uzyskiwanego z tytułu umowy o pracę w kwocie 509,35 złotych miesięcznie. W skład majątku wnioskodawcy dom o pow. 75 m 2 (wartość 200.000 złotych) oraz budynek gospodarczy (wartość 4.000 złotych).

Do kosztów utrzymania wnioskodawca zaliczył opłacenie energii elektrycznej 30,00 złotych, zakupu biletów na dojazdy do pracy 72,00 złotych, śmieci 6,00 złotych, telefon 60,00 złotych, wody i ścieki 10,00 złotych, podatku od nieruchomości 30,00 złotych, internetu 56,00 złotych, opału 150,00 złotych, wyżywienia 500,00 złotych. Wnioskodawca wskazał, że obecnie jest zapożyczony u rodziny na kwotę 1500 złotych.

W uzasadnieniu wniosku wnioskodawca podniósł, że niskie dochody nie pozwalają mu na uiszczenie wpisu sądowego w sprawie.

W związku z niewystarczającymi danymi do rozpoznania wniosku pismem z dnia 17 czerwca 2016 r. w wykonaniu zarządzenia z dnia 16 czerwca 2016 r. wezwano wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących nadesłanego wniosku poprzez podanie:

- czy samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe, czy też pozostaje z innymi osobami, jeśli tak, należało wyszczególnić te osoby oraz podać wysokość uzyskiwanego przez nie dochodu,

- czy uzyskuje pomoc ze strony rodziny, rodziców lub innych osób, a jeśli tak to w jakiej wysokości lub formie,

- czy podejmuje prace dodatkowe, dorywcze, umowy zlecenia, o dzieło a jeśli tak jakie uzyskuje z tego tytułu dochody, należało podać, ich wysokość,

- czy posiada oszczędności pieniężne, jeśli tak należało podać ich wysokość, oraz do nadesłania:

- zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości miesięcznie uzyskiwanego wynagrodzenia za pracę,

- wyciągów z konta lub kont bankowych wnioskodawcy dwóch ostatnich miesięcy, jeśli je posiada.

Powyższe należało wykonać w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma, pod rygorem rozpoznania wniosku w oparciu o posiadane dokumenty.

Wnioskodawca pismem z dnia 23 czerwca 2016 r. (data wpływu do Sądu 29 czerwca 2016 r.) udzielił odpowiedzi na powyższe. Do pisma dołączył zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości miesięcznie uzyskiwanego wynagrodzenia za pracę oraz wydruk z konta bankowego za okres od 22 maja 2016 r.- 22 czerwca 2016 r.

W piśmie tym wnioskodawca poinformował, że prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe. Uzyskuje pomoc od rodziców w formie wyżywienia. Oświadczył, że nie podejmuje prac dodatkowych, dorywczych, z tytułu umowy zlecenia czy o dzieło. Nie posiada oszczędności pieniężnych. Posiada jedno konto bankowe. Wnioskodawca zaznaczył, że pracodawca nie zawarł z nim umowy na nowy rok szkolny, wobec tego jeśli nie uda mu się znaleźć nowego zatrudnienia pozostanie bez pracy i dochodu z tego tytułu.

Uzasadnienie prawne

W niniejszej sprawie zważono, co następuje:

Zgodnie z art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a. przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (pkt 1), a w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (pkt 2). Żądanie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata lub radcy prawnego jest wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym (art. 245 § 2 p.p.s.a.).

Przyjętą regułą jest, iż obowiązkiem stron jest ponoszenie kosztów związanych z udziałem w postępowaniu. Tylko w wyjątkowych przypadkach może być przyznane na wniosek strony prawo pomocy polegające na zwolnieniu z kosztów sądowych bądź ustanowieniu pełnomocnika z urzędu.

Przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym następuje w przypadku wykazania przez wnioskującego, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Obejmuje zatem osoby, które ze względu na niskie dochody i szczególną sytuację życiową, mimo poczynionych oszczędności w wydatkach i przy największej staranności nie mogą ponieść tych kosztów.

Powołany wyżej przepis wskazuje, że inicjatywa dowodowa zmierzająca do wykazania, iż zachodzą przesłanki pozytywne dla uwzględnienia wniosku spoczywa na wnioskującym o przyznanie prawa pomocy.

W niniejszej sprawie mając na względzie dane przedstawione w formularzu i nadesłanych wyjaśnieniach w piśmie z dnia 23 czerwca 2016 r. uznano, że wnioskodawca wykazał, iż nie jest w stanie samodzielnie ponosić kosztów postępowania sądowego i ustanowić profesjonalnego pełnomocnika z wyboru.

Z przedstawionych przez wnioskodawcę danych wynika, że źródłem jego utrzymania jest dochód z tytułu umowy o pracę z tytułu umowy o pracę w na 5/18 etatu w kwocie 509,35 złotych netto miesięcznie. Oświadczył, że nie podejmuje prac dodatkowych, dorywczych, z tytułu umowy zlecenia czy o dzieło. Nie posiada żadnych oszczędności pieniężnych. Posiadany majątek wnioskodawcy to dom o pow. 75 m 2 (wartość 200.000 złotych) oraz budynek gospodarczy (wartość 4.000 złotych). Uzyskiwany dochód przez wnioskodawcę w całości przeznaczany jest na bieżące utrzymanie, przy czym jak wynika z wniosku nie wystarcza wnioskodawcy na bieżące utrzymanie, w związku z tym uzyskuje pomoc od rodziców w postaci wyżywienia oraz jest zapożyczony o rodziny na kwotę 1.500 złotych.

Mając na względzie powyższe okoliczności w szczególności niski obecnie dochód wnioskodawcy i nie przedłużenie z nim umowy o pracę na nowy rok szkolny uznano, że nie jest on w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania sądowego samodzielnie, jak również ustanowić profesjonalnego pełnomocnika z wyboru. Uznano, że jest to wydatek przekraczający obecne możliwości finansowe wnioskodawcy.

Z tego względu, przyznano wnioskodawcy prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu.

W tym stanie rzeczy na, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.