Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1756558

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 maja 2015 r.
VII SA/Wa 1146/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Zielińska-Śpiewak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku D. K. o przywrócenie terminu do złożenia opinii o bezzasadności wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie ze skargi D. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) maja 2014 r., znak: (...) w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy postanawia: odrzucić wniosek

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 17 grudnia 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie VII SA/Wa 1146/14, oddalający skargę D. K. Skarżący złożył wniosek o sporządzenie uzasadnienia, a następnie o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata, które przyznano postanowieniem z dnia 13 marca 2015 r.

Pełnomocnik wyznaczony przez Okręgową Radę Adwokacką w W. wniósł pismem z dnia 14 kwietnia 2015 r. (data stempla urzędu pocztowego) o przywrócenie terminu do złożenia opinii o bezzasadności wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku z dnia 17 grudnia 2014 r., podnosząc, że informację o wyznaczeniu go pełnomocnikiem otrzymał w dniu 7 kwietnia 2015 r. Do wniosku załączył opinię bezzasadności wniesienia skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Rozpatrywane żądanie podlega zakwalifikowaniu jako wniosek o przywrócenie terminu do złożenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej skoro taka opinia (a nie skarga kasacyjna) została równocześnie złożona.

Należy mieć na uwadze, że warunkiem koniecznym przywrócenia terminu jest stwierdzenie jego uchybienia. Art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.) stanowi, iż sąd na wniosek strony postanowi przywrócenie terminu, jeżeli nie dokonała ona w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy. Nie jest możliwe uchybienie terminowi, którego ustawa nie przewiduje. Taka sytuacja zachodzi w niniejszej sprawie, ponieważ nie ma przepisu prawa, który regulowałby kwestię terminu do złożenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej (por. postanowienia: Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 14 stycznia 2014 r., sygn. akt I SA/Sz 114/13; Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 12 września 2011 r., sygn. akt I SA/Po 222/11 lub z dnia 18 stycznia 2011 r., sygn. akt IV SA/Po 344/10).

Stosownie do art. 88 p.p.s.a. spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym.

Uwzględniając powyższe, na podstawie art. 88 p.p.s.a. Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.