Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1975411

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2015 r.
VII SA/Wa 1128/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mariola Kowalska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. Sp. z o.o. z siedzibą w P. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w W. z dnia (...) lutego 2015 r., nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) kwietnia 2015 r. skarżąca - (...) Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach, reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w W. z dnia (...) lutego 2015 r., nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej.

Zarządzeniem Przewodniczącego z dnia (...) czerwca 2015 r. skarżąca została wezwana do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu niniejszego zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis ww. zarządzenia został prawidłowo doręczony pełnomocnikowi skarżącej w dniu 6 lipca 2015 r.

Z informacji Oddziału Finansowo-Budżetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia (...) sierpnia 2015 r. wynika, że do dnia 31 lipca 2015 r. w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych nie odnotowano wpłaty do niniejszej sprawy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z dyspozycją art. 220 § 1 p.p.s.a. - ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (§ 3 cytowanego przepisu). Nadto zgodnie z treścią art. 219 § 2 p.p.s.a. należny wpis winien zostać uiszczony gotówką w kasie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie lub na rachunek bankowy tegoż sądu.

W rozpoznawanej sprawie, zarządzenie w przedmiocie wezwania skarżącej do uiszczenia wpisu sądowego od skargi z dnia (...) czerwca 2015 r. zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącej w dniu 6 lipca 2015 r., zatem skarżąca obowiązana była uiścić ww. wpis w wyznaczonym siedmiodniowym terminie, tj. do dnia 13 lipca 2015 r., a ponieważ w tym terminie skarżąca nie uiściła wpisu, przez co nie uzupełniła braków formalnych skargi - uznać należy, że zachodzi podstawa do odrzucenia skargi.

Mając na względzie powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowił na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 w związku z art. 220 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.