Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1549116

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 6 listopada 2013 r.
VII SA/Wa 1114/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tadeusz Nowak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Syndyka masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w (...) na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia (...) marca 2013 r. znak (...) w przedmiocie stwierdzenia naruszenia przez przewoźnika lotniczego przepisów rozporządzenia postanawia:

1)

umorzyć postępowanie sądowe

2)

zasądzić od Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na rzecz Syndyka masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w (...) kwotę 180 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego

Uzasadnienie faktyczne

Syndyk masy upadłości (...) sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w (...) wniósł skargę na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia (...) marca 2013 r. znak (...) i wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji organu pierwszej instancji. W dniu (...) września 2013 r. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał decyzję nr (...), którą uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji - na podstawie art. 54 § 3 p.p.s.a.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 54 § 3 p.p.s.a. - organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Wobec wyeliminowania z obrotu prawnego zaskarżonego rozstrzygnięcia, zostało zrealizowane żądanie skargi, a tym samym dalsze prowadzenie postępowania sądowo-administracyjnego w sprawie stało się bezprzedmiotowe.

W myśl art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. - Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie, z innych przyczyn (niż wymienione w pkt 1 i 2) stało się bezprzedmiotowe. Wobec tego, Sąd orzekł o umorzeniu postępowania sądowego.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 201 § 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.