Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1994226

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 września 2015 r.
VII SA/Wa 1104/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Tomaszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 9 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. K. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) marca 2014 r., nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki postanawia:

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić B. K. ze Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpis sądowy w kwocie 500 (słownie: pięćset) złotych

Uzasadnienie faktyczne

B. K., reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, wniósł w dniu 17 kwietnia 2015 r. skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr (...) z dnia (...) marca 2014 r.

Zarządzeniami Przewodniczącej Wydziału VII z dnia 24 czerwca 2015 r. skarżący został wezwany do nadesłania 2 odpisów skargi i pełnomocnictwa oraz do uiszczenia wpisu w kwocie 500 zł. Wezwania doręczono pełnomocnikowi skarżącego w dniu 7 lipca 2015 r., zatem termin do ich wykonania upłynął w dniu 14 lipca 2015 r.

Przy piśmie z dnia 6 lipca 2015 r. (data stempla urzędu pocztowego) pełnomocnik skarżącego nadesłał dwa odpisy pisma, dowód uiszczenia wpisu oraz kolorową kopię pełnomocnictwa (k. 15 akt sprawy).

Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Zgodnie z art. 37 § 1 p.p.s.a. pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie.

Skarżącego wezwano do nadesłania pełnomocnictwa, co oznacza konieczność nadesłania albo oryginału pełnomocnictwa, albo jego odpisu. Pełnomocnik skarżącego, będący adwokatem, mógł uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa stosownie do art. 4 ust. 1b ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r. poz. 615), umieszczając na wykonanej kopii swój podpis, datę i oznaczenie miejsca sporządzenia odpisu. Nadesłana przez pełnomocnika skarżącego kolorowa kserokopia (bądź wydruk kolorowego skanu) pełnomocnictwa nie zawiera tych elementów. Jednocześnie pismo to nie nosi cech charakterystycznych dla oryginału - brak jest wypukłości na odwrotnej stronie w miejscu podpisu, powstającej wskutek nacisku końcówki pióra lub długopisu.

Mając powyższe na uwadze, Sąd orzekł jak w punkcie pierwszym sentencji na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. O zwrocie wpisu postanowiono w oparciu o art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.