Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1919816

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 5 czerwca 2012 r.
VII SA/Wa 1098/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Cieśla.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. K. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) marca 2012 r. Nr (...) w przedmiocie nakazu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości postanawia: oddalić wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący w skardze na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) marca 2012 r., Nr (...) wniósł o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego utrzymującej w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O. z dnia (...) grudnia 2011 r., Nr (...) nakazującej J. K. usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w budynku mieszkalnym wielorodzinnym usytuowanym na działce położonej przy ul. (...) w O.

Skarżący we wniosku podał, że z uwagi na stan techniczny budynku jakakolwiek ingerencja budowlana w substancję budynku grozi bezpośrednio katastrofą budowlaną, a w budynku przebywają na stałe ludzie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) Sąd może na wniosek skarżącego wstrzymać wykonanie zaskarżonego aktu lub czynności, jeśli w wyniku ich wykonania zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Sąd wydając orzeczenie w omawianym przedmiocie powinien swoje rozstrzygnięcie oprzeć zarówno o ocenę wniosku strony skarżącej, jak i materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, w aspekcie wystąpienia bądź też niewystąpienia przesłanek wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu, to jest niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Jednakże uprawdopodobnienie okoliczności przemawiających za wstrzymaniem wykonania zaskarżonej decyzji spoczywa na stronie skarżącej (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 grudnia 2004 r., sygn. akt FZ 496/2004).

W niniejszej sprawie, w związku z charakterem decyzji, a więc nakazem wykonania odpowiednich prac budowlanych w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, obowiązkiem Sądu było nie tylko rozważenie wystąpienia przesłanek warunkujących wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w stosunku do skarżącego, ale również w stosunku do innych osób, których w sposób pośredni ta decyzja dotyczy, ponieważ nałożone obowiązki dotyczą stropów, kominów, wentylacji, rynien i rur spustowych oraz izolacji przeciwwilgociowej w budynku mieszkalnym. Tak więc niezbędne jest wyważenie interesu skarżącego jak i innych osób we wstrzymaniu wykonania decyzji. Interes skarżącego w tym przypadku sprowadza się jedynie do skutków finansowych.

W ocenie Sądu w świetle powołanego wyżej przepisu prawa w niniejszej sprawie nie zachodzą okoliczności uzasadniające wstrzymanie wykonania ww. orzeczenia.

Skarżący nie wykazał, iż w przypadku niewstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji powstanie dla niego znaczna szkoda, która następnie nie będzie mogła być wynagrodzona lub trudne do odwrócenia negatywne skutki. Sam fakt istnienia obowiązku wykonania aktu lub czynności nie może stanowić przesłanki uzasadniającej wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Natomiast w przypadku wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji nie można wykluczyć, iż ze względu na charakter obowiązku nałożonego zaskarżoną decyzją jej wykonanie mogłoby spowodować negatywne skutki dla innych osób chociażby w postaci znacznego pogorszenia się stanu technicznego całego budynku.

Z powyższych względów, na podstawie art. 61 § 3 ww. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.