Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1975407

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 3 września 2015 r.
VII SA/Wa 1092/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosława Kowalska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 3 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. O., H. T. oraz Wspólnoty Mieszkaniowej (...) w W. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) marca 2015 r., Nr (...) w przedmiocie nałożenia obowiązku przedstawienia ekspertyzy technicznej budynku mieszkalnego postanawia:

1.

odrzucić skargę w stosunku do Wspólnoty Mieszkaniowej (...) w W.;

2.

zwrócić skarżącej - Wspólnocie Mieszkaniowej (...) w W. kwotę 100 (sto) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym postanowieniem z dnia (...) marca 2015 r. Nr (...) (...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego umorzył postępowanie zażaleniowe na postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (...) Nr (...) z dnia (...) grudnia 2014 r. nakładające na Wspólnotę Mieszkaniową (...) w W. obowiązek przedstawienia w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania postanowienia ekspertyzy technicznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym znajdującego się w W. Dzielnicy W. przy ul. (...).

Na powyższe postanowienie, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga w której jako strona skarżąca zostali wskazani H. T., M. O. oraz Wspólnota Mieszkaniowa budynków (...) w W. reprezentowana przez H. T. i M. O. Skarga została podpisana przez H. T. i M. O.

Zarządzeniem Przewodniczącego z dnia 2 czerwca 2015 r. strona skarżąca została wezwana do uzupełnienia braków formalnych skargi, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi, poprzez złożenie dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania skarżącej Wspólnoty przez H. T. i M. O. oraz sposób reprezentacji Wspólnoty celem wykazania, że osoba która podpisze skargę jest uprawniona do dokonania tej czynności w imieniu skarżącej (np. odpis z KRS, statut, ew. umowa bądź uchwała o umocowaniu do reprezentowania przed sądami administracyjnymi, uchwała w sprawie wyboru zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej, regulamin, ew. inne). Zarządzenie zostało doręczone H. T., zgodnie ze wskazaniem w skardze, iż korespondencję należy kierować właśnie do ww.

Pismem z dnia (...) czerwca 2015 r. H. T. wyjaśnił, że cyt. "nie wiadomo czy Wspólnota Mieszkaniowa posiada zarząd, czy też pomimo obowiązku posiadania zarządu - zarządu nie posiada". Wskazał, że przed Sądem Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie pod sygn. akt (...) toczy się postępowanie o ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwał powołujących w skład zarządu I. P. lub R. Ż. oraz uchwały odwołującej ze składu zarządu H. T.

Wobec treści pisma z dnia (...) czerwca 2015 r., zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 6 lipca 2015 r., Wspólnota Mieszkaniowa budynków (...) w W. została wezwana do złożenia dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania skarżącej Wspólnoty przez H. T. i M. O. oraz wykazania sposobu reprezentacji Wspólnoty celem wykazania, że osoba która podpisze skargę jest uprawniona do dokonania tej czynności w imieniu skarżącej.

W odpowiedzi na przedmiotowe zarządzenie Wspólnota Mieszkaniowa, pismem z dnia (...) lipca 2015 r. wyjaśniła, że w dacie składania skargi na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) marca 2015 r., Nr (...) członkami Zarządu Wspólnoty byli I. P. i R. Ż., natomiast H. T. był członkiem Zarządu, jednak uchwałą nr (...) został odwołany z tej funkcji. Do pisma zostały dołączone potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie uchwał Wspólnoty Nr (...) oraz Nr (...) o powołaniu na członka Zarządu R. Ż. oraz I. P.

Następnie zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 3 sierpnia 2015 r. Wspólnota Mieszkaniowa została wezwana do wskazania czy podtrzymuje skargę na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) marca 2015 r., Nr (...), a w przypadku pozytywnej odpowiedzi do podpisania skargi, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Pismem z dnia 10 sierpnia 2015 r. Wspólnota reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika oświadczyła, iż nie popiera skargi złożonej w jej imieniu przez H. T. i M. O.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 p.p.s.a. ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Jak wynika z akt sprawy, skarga złożona w niniejszej sprawie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej budynków (...) w W., nie została podpisana przez osoby ją reprezentujące tym samym skargę tego skarżącego należało odrzucić.

Mając na względzie powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowił o odrzuceniu skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 w związku z art. 220 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. O zwrocie uiszczonego wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.