Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2592347

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
VII SA/Wa 103/17

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Maciej Majewski po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata M. B. pełnomocnika z urzędu A. P. o zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi A. P. na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów z dnia (...) listopada 2016 r. znak (...) w przedmiocie odmowy umorzenia kary pieniężnej nałożonej z tytułu nielegalnego użytkowania budynku postanawia: 1. przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata M. B. z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w zakresie reprezentowania przez sądem I instancji, kwotę 240 zł oraz kwotę 55,20 zł stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, łącznie kwotę 295,20 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy); 2. przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata M. B. kwotę 120 zł oraz kwotę 27,60 zł stanowiącą 23% podatku VAT z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w zakresie sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, łącznie kwotę 147,60 zł (sto czterdzieści siedem złotych i sześćdziesiąt groszy).

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 31 maja 2017 r., przyznał skarżącemu prawo pomocy poprzez ustanowienie adwokata z urzędu. Okręgowa Rada Adwokacka w (...) na pełnomocnika wyznaczyła adwokata M. B.

W dniu 28 listopada 2017 r. zapadł w niniejszej sprawie wyrok oddalający skargę A. P. Na rozprawie poprzedzającej wydanie wyroku, a następnie w opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej z dnia 5 stycznia 2018 r. pełnomocnik skarżącego złożyła wniosek o zasądzenie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu oraz złożył oświadczenia co do tego, że udzielona pomoc prawna nie została pokryta w całości lub w jakiejkolwiek części.

Uzasadnienie prawne

W sprawie zważono, co następuje.

W myśl art. 250 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 ze. zm.) wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

W niniejszej sprawie zasady przyznawania wynagrodzenia adwokatowi reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1714).

W przedmiotowej sprawie ustanowiony z urzędu adwokat M. B. reprezentowała skarżącego w postępowaniu w pierwszej instancji przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. Natomiast czynnościami podjętymi przez ustanowionego z urzędu adwokata występującego w postępowaniu sądowo-administracyjnym na etapie drugiej instancji było sporządzenie i wniesienie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej.

W myśl § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia opłatę ustala się w wysokości określonej w rozdziałach 2-4, przy czym nie może ona przekraczać wartości przedmiotu sprawy.

Ustalenie opłaty w wysokości wyższej niż określona w ust. 1, a nieprzekraczającej 150% opłat określonych w rozdziałach 2-4, następuje z uwzględnieniem:

1)

nakładu pracy adwokata, w szczególności czasu poświęconego na przygotowanie się do prowadzenia sprawy, liczby stawiennictw w sądzie, w tym na rozprawach i posiedzeniach, czynności podjętych w sprawie, w tym czynności podjętych w celu polubownego rozwiązania sporu, również przed wniesieniem pozwu;

2)

wartości przedmiotu sprawy;

3)

wkładu adwokata w przyczynienie się do wyjaśnienia okoliczności faktycznych, jak również do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia istotnych zagadnień prawnych budzących wątpliwości w orzecznictwie i doktrynie;

4)

stopnia zawiłości sprawy, w szczególności trybu i czasu prowadzenia sprawy, obszerności zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, w szczególności dopuszczenia i przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego lub biegłych sądowych, dowodu z zeznań świadków, dowodu z dokumentów o znacznym stopniu skomplikowania i obszerności (§ 4 ust. 2 ww. rozporządzenia).

Opłatę, o której mowa w ust. 1 i 2, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług.

Z uwagi na fakt, że przedmiotem zaskarżenia w sprawie nie jest ani należność pieniężna, ani decyzja lub postanowienie Urzędu Patentowego, ale postanowienie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia, stawka maksymalna wynagrodzenia adwokata świadczącego pomoc prawną z urzędu w postępowaniu sądowoadministracyjnym w pierwszej instancji wynosi - stosownie do § 21 ust. 1 pkt 1 lit. c) ww. rozporządzenia - 240 zł.

Zgodnie natomiast z § 21 ust. 1 pkt 2 lit. b) cyt. rozporządzenia opłaty wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w drugiej instancji za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej - 50% opłaty określonej w pkt 1, a jeżeli w drugiej instancji sprawy nie prowadził ten sam adwokat - 75% tej opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł.

W ocenie rozpoznającego wniosek, po uwzględnieniu okoliczności wskazanych w § 4 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia, należy ustalić opłatę za czynności adwokata ustanowionego z urzędu w wysokości opłaty określonej w rozdziałach 2-4, biorąc za podstawę 50% opłaty (pełnomocnik prowadził sprawę na etapie pierwszej instancji).

Tym samym opłata za czynności adwokata ustanowionego z urzędu, w zakresie reprezentowania przez sądem I instancji, wynosi 240 zł oraz 55,20 zł stanowiąca 23% podatku od towarów i usług, łącznie 295,20 zł, a w zakresie sporządzenia i wniesienia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, wynosi 120 zł. (50% z kwoty 240 zł.), oraz kwota 41,40 zł stanowiąca stawkę 23% podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym, w myśl art. 250 § 1 w zw. z art. 258 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.