Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1931856

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 14 grudnia 2010 r.
VII SA/Wa 1022/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Machlejd.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. P., W. P. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie: nakazu przeprowadzenia robót budowlanych postanawia: odrzucić skargę kasacyjną W. P.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 17 września 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę J. P. i W. P. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia (...) znak: (...).

W dniu 28 września 2010 r. (data stempla biura podawczego) J. P. wniósł o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony skarżącemu-J. P. w dniu 3 listopada 2010 r.

W dniu 6 grudnia 2010 r. (data stempla biura podawczego) do Sądu wpłynęła skarga kasacyjna J. P. i W. P. sporządzona przez pełnomocnika - adw. T. R.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) zwanej dalej p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Stosownie do dyspozycji art. 173 § 2 ww. ustawy skargę kasacyjną może wnieść strona, (...) po doręczeniu odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

W niniejszej sprawie skarżący-W. P. nie otrzymał odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem, gdyż nie wniósł o jego sporządzenie.

Wskazać należy, iż doręczenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem jest warunkiem sine qua non do wniesienia skargi kasacyjnej (por. post. NSA z dnia 7 lipca 2004 r., GZ 25/04, ONSA WSA 2005 Nr 1, poz. 12).

Brak uzasadnienia stanowi więc przyczynę niedopuszczalności skargi kasacyjnej.

Z tego też względu, skarga kasacyjna podlega odrzuceniu na podstawie art. 178 ustawy p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.