VII Ns 231/16 - Postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2568496

Postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie z dnia 17 maja 2018 r. VII Ns 231/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Adam Jaworski.

Sentencja

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie VII Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2018 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z wniosku B. S. z udziałem (...) W. o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie

postanawia:

1)

stwierdzić, że B. S. nabyła przez zasiedzenie z dniem 1 października 2005 r. własność nieruchomości stanowiącej działkę projektowaną o numerze 380/3 z obrębu 3.12.85 o powierzchni 127 m2, znajdującą się w granicach punktów I-J-K-L-M-N-O-P-R-257-265-I, uwidocznionej na mapie do celów sądowych, sporządzonej przez biegłego z zakresu geodezji S. M., wpisanej do ewidencji materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 22 marca 2018 r. pod numerem P. (...).2018. (...);

2)

oddalić wniosek w pozostałej części;

3)

orzec, że wnioskodawczyni i uczestnik postępowania ponoszą koszty związane ze swoim udziałem w sprawie;

4)

nakazać pobrać na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie od B. S. oraz (...) W. kwoty po 1299,93 zł (tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze);

5)

odstąpić od obciążania wnioskodawczyni i uczestnika kosztami sądowymi w pozostałej części.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.