VI U 1298/14 - Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1893866

Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 18 grudnia 2014 r. VI U 1298/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Hanna Parzybut-Dan.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Płocku VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2014 r. w Płocku sprawy L. Ś. z udziałem zainteresowanego (...) Sp. z o.o. w W. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddziałowi w W. o wysokość podstawy wymiaru składki na skutek odwołania L. Ś. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w W. z dnia 7 lipca 2014 r., znak: (...)

1.

zmienia zaskarżoną decyzję ustalając, iż podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe L. Ś. z tytułu zatrudnienia na podstawy umowę o pracę u płatnika składek (...) Spółki z o.o. w organizacji w W. wynosi od 12 listopada 2013 r. miesięcznie 4.928, 45 zł (cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem złotych czterdzieści pięć groszy) brutto;

2.

zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w W. na rzecz L. Ś. kwotę 617 zł (sześćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego.

Uzasadnienie faktyczne

L. Ś. wniosła odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w W. z dnia 7 lipca 2014 r., znak (...), którą organ rentowy ustalił podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia L. Ś. u płatnika składek (...) Sp. z o. w organizacji od 12 listopada 2013 r. na kwotę minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.

W uzasadnieniu swego stanowiska wskazała, że przedmiotową decyzję zaskarża w części, tj. ponad kwotę ustaloną przez organ rentowy do kwoty 4.928,45 zł brutto. Wskazała, że jej zadaniem było aktywne i bezpośrednie wspieranie (...) w jej działalności, między innymi poprzez: wykonywanie zabiegów próbnych dla potencjalnych kontrahentów (...), realizowanie szkoleń na terenie całego kraju, przygotowywanie materiałów, wycen i testów kosmetyków, przygotowywanie receptur nowych kosmetyków, testowanie ich, podejmowanie wszechstronnych działań skierowanych na współpracę z nowym dla (...) rynkiem zbytu - Ukrainy. Realizacja powyższych zadań miała pozwolić (...) znacząco zwiększyć jej dochody. Dlatego też zdaniem odwołującej się jej wynagrodzenie było oszacowane na niskim poziomie w stosunku do zbliżonych stanowisk na (...) rynku pracy. Wskazała, że dzień pracy szkoleniowca w " średnich" firmach kosmetycznych, to wydatek ok. 250-300 zł za jeden dzień pracy. Natomiast jej wynagrodzenie było ustalone na kwotę 4.928,45 zł brutto, przy czym nie realizowała ona na rzecz (...) wyłącznie szkoleń. Wskazała, że umówiła się z pracodawcą, iż z czasem i zyskami (...) jej wynagrodzenie zostanie zwiększone. W konsekwencji wniosła o ustalenie, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) z tytułu jej zatrudnienia na podstawie umowy o pracę u płatnika składek (...) sp. z o.o. od dnia 12 listopada 2013 r. w przeliczeniu na okres jednego miesiąca wynosi 4.928,45 zł brutto.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o jego oddalenie w całości. W uzasadnieniu swego stanowiska wskazał, że od dnia 12 listopada 2013 r. ubezpieczona została zatrudniona u płatnika (...) Sp. z o.o. na stanowisku koordynatora szkoleń kosmetycznych w wymiarze pełnego etatu z wynagrodzeniem 4.928,45 zł brutto. W ocenie organu rentowego wynagrodzenie to pozostaje w rażącej dysproporcji w stosunku do wynagrodzeń pozostałych pracowników, zatrudnionych z minimalnym wynagrodzeniem. W ocenie organu okoliczność, że ubezpieczona stała się niezdolna do pracy, w krótkim czasie od zatrudnienia tj. od 14 stycznia 2014 r., wskazuje, iż jedynym celem ustalenia wynagrodzenia na tak wysokim poziomie byłą chęć uzyskania wysokich świadczeń w związku z niezdolnością do pracy (zasiłku chorobowego i zasiłku macierzyńskiego). Zakład podkreślił, że brak było ekonomicznego uzasadnienia dla zatrudnienia odwołującej się z uwagi na okoliczność, że pracodawca nie płaci składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i posiada z tego tytułu znaczne zadłużenie, które według stanu na dzień 16 czerwca 1914 r. wynosiło wraz z odsetkami: 49 776,89 zł, jak również z uwagi na brak jakichkolwiek dowodów, potwierdzających wymierne korzyści dla płatnika z tytułu zatrudnienia pracownika z wynagrodzeniem 4.928,45 zł brutto. Organ rentowy wniósł o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu rachunkowości na okoliczność ustalenia, czy sytuacja finansowa spółki dawała podstawy do ustalenia między stronami wysokości wynagrodzenia w kwocie 4928,45 zł brutto.

Postanowieniem z dnia 18 grudnia 2014 r. Sąd wezwał do udziału w sprawie w charakterze zainteresowanego (...) Sp. z o.o. w W. (k: 23 akt sprawy), który wstąpił do sprawy i przyłączył się do odwołania (k: 24 akt sprawy).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. powstała w marcu 2013 r. Jedynym wspólnikiem spółki jest J. A. Spółka jest reprezentowana przez zarząd jednoosobowy w osobie R. P. Przedmiotem działalności spółki jest m.in. produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych, sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków, sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, sprzedaż detaliczna prowadzona przez dom sprzedaży wysyłkowej lub Internet, fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne. Generalnie spółka tworzy kosmetyki profesjonalne dla salonów (...). Ważną rolę w strukturze spółki, zajmuje szkoleniowiec, który od strony merytorycznej pomaga wprowadzać salonom kosmetyki do bazy zabiegowej. Zatrudnienie szkoleniowca mogło nastąpić dopiero po zatrudnieniu przedstawicieli handlowych. W hierarchii spółki stanowisko szkoleniowca jest stanowiskiem nadrzędnym nad stanowiskiem przedstawiciela handlowego.

[dowód: odpis KRS k: 22 akt sprawy, zeznania zainteresowanego reprezentowanego przez R. P. k: 28 - 29, k: 25 - 26 akt sprawy]

L. Ś. jest z wykształcenia kosmetyczką. Przed spornym zatrudnieniem i zajściem w pierwszą ciążę pracowała w salonie kosmetycznym w P. (...) u M. C.

[dowód: zeznania odwołującej się k: 28, k:24 - 25, k: 26 akt sprawy]

W dniu 12 listopada 2013 r. Spółka podpisała z L. Ś. umowę o pracę na czas określony do dnia 12 listopada 2014 r. na stanowisku koordynatora szkoleń kosmetycznych/doradcy klienta strategicznego za wynagrodzeniem miesięcznym w kwocie 4.928,45 zł plus premia uznaniowa. Odwołującą zatrudniono w pełnym wymiarze czasu pracy. Negocjacje związane z zawarciem przedmiotowej umowy trwały pomiędzy stronami od kwietnia 2013 r. Zawarcie umowy nastąpiło dopiero w listopadzie z tego względu, że wcześniej spółka musiała zatrudnić przedstawicieli handlowych, z czym miała problem. Odwołująca została zatrudniona z polecenia swojej poprzedniej pracodawczyni kosmetyczki - M. C., której pierwotnie oferowano pracę. W związku z niemożnością podjęcia pracy szkoleniowca M. C. zarekomendowała odwołującą się do tej pracy. Strony określiły w umowie o pracę jako miejsce jej świadczenia W., gdyż tam znajdowała się siedziba spółki. Jednakże odwołująca się przeprowadzała szkolenia na terenie całej Polski. Do jej zadań należało przygotowanie dokumentacji zabiegowej, dokumentacji tzw. " aplikacyjnej", szkolenie klientów i handlowców na terenie całego kraju. Nadto w związku z rozpoczętym przez Spółkę projektem stworzenia nowej linii kosmetyków na rynek Ukrainy, Rosji i Kazachstanu, powierzono jej zadanie testowania tychże kosmetyków, zapachów i wszelkich ich składowych.

[dowód: umowa o pracę znajdująca się w aktach organu rentowego zeznania świadka M. Ś. k: 7 - 28 akt sprawy, zeznania zainteresowanego reprezentowanego przez R. P. k: 28 - 29, k: 25 - 26 akt sprawy, zeznania odwołującej się k: 28, k:24 - 25, k: 26 akt sprawy]

L. Ś. podjęła zatrudnienie na umówionym stanowisku, uzyskując zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy. Przeszła również wstępne szkolenie z zakresu bhp. Prowadziła szkolenia, przygotowywała stosowną dokumentację zabiegową, aplikacyjną, testowała kosmetyki i tworzyła stosowną dokumentację zawierającą opis produktu i zabiegu wykonywanego z jego udziałem. Część zadań związanych z testowaniem kosmetyków i opisywaniem produktów wykonywała w domu w P., część w należącym do Spółki salonie (...) przy ul. (...) w W. na jego pracownikach. Nadto odbywała podróże służbowe do P., T. Wynagrodzenie wypłacano jej gotówką do ręki.

[dowód: zaświadczenie i karta wstępnego szkolenia znajdujące się w aktach organu rentowego, maile, projekty opakowań, etykiet kosmetyków]znajdujące się w aktach organu rentowego, zeznania zainteresowanego reprezentowanego przez R. P. k: 28 - 29, k: 25 - 26 akt sprawy, zeznania odwołującej się k: 28, k:24 - 25, k: 26, zeznania świadka M. Ś. k: 7 - 28 akt sprawy, pokwitowania wypłaty wynagrodzenia znajdujące się w aktach rentowych]

Spółka jest w trakcie negocjacji mających na celu pozyskanie strategicznego inwestora. Ma zadłużenie w płatności składek ZUS. Generuje miesięcznie przychody na poziomie 20.000 zł - 30.000 zł i spłaca swoje zobowiązania. Odwołująca się w chwili przyjmowania do pracy, nie wiedziała o sytuacji finansowej Spółki.

[dowód: zeznania zainteresowanego reprezentowanego przez R. P. k: 28 - 29, k: 25 - 26 akt sprawy, zeznania odwołującej się k: 28, k:24 - 25, k: 26 akt sprawy]

L. Ś. od dnia 14 stycznia 2014 r. stała się niezdolna do pracy w związku z ciążą. Ani odwołująca się, ani Prezes Zarządu, jak również jedyny udziałowiec Spółki nie są ze sobą spokrewnieni. W chwili zawierania umowy o pracę strony nie wiedziały, że odwołująca się znajduje się w ciąży.

[dowód: zeznania zainteresowanego reprezentowanego przez R. P. k: 28 - 29, k: 25 - 26 akt sprawy, zeznania odwołującej się k: 28, k:24 - 25, k: 26 akt sprawy]

Na miejsce odwołującej się Spółka nie zatrudniła nowego pracownika, z uwagi na to, że kandydaci aplikujący na stanowisko zajmowane przez odwołującą się żądali znacznie wyższego wynagrodzenia.

[dowód: zeznania zainteresowanego reprezentowanego przez R. P. k: 28 - 29, k: 25 - 26 akt sprawy]

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentów zgromadzonych w aktach ZUS oraz, aktach sądowych oraz na podstawie zeznań świadka M. Ś., na podstawie zeznań stron: odwołującej się L. Ś., oraz zainteresowanego reprezentowanego przez Prezesa Zarządu Spółki R. P.

Organ rentowy nie kwestionował okoliczności faktycznego realizowania przez odwołującą się obowiązków pracowniczych. Spór w sprawie dotyczył jedynie wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia L. Ś. na podstawie umowy o pracę w (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. z wynagrodzeniem 4.928,45 zł brutto.

Sąd uznał za wiarygodne zarówno zeznania odwołującej się, jak i zainteresowanego. Są one zgodne ze sobą wzajemnie, z logiką wypadków, zasadami doświadczenia życiowego. Znajdują potwierdzenie w zgromadzonym dokumentarnym materiale dowodowym w sprawie. Zeznania te, w zakresie negocjacji kwoty wynagrodzenia odwołującej się, sposobu realizacji obowiązków pracowniczych oraz miejsca ich realizacji, potwierdził także mąż odwołującej się - M. Ś.

Zakres obowiązków odwołującej się był szeroki - obejmował: prowadzenie szkoleń klientów i handlowców w zakresie wykorzystania nowych kosmetyków w salonach (...) na terenie całego kraju, przygotowanie dokumentacji zabiegowej, dokumentacji tzw. " aplikacyjnej". Nadto testowanie nowej linii kosmetyków przeznaczonych na rynek Ukrainy, Rosji i Kazachstanu związane z nawiązaniem współpracy z nowym strategicznym klientem. Była ona jedynym pracownikiem w zainteresowanej Spółce zatrudnionym na stanowisku koordynatora szkoleń kosmetycznych/doradcy klienta strategicznego. Odwołująca miała odpowiednie wykształcenie, jak również została zarekomendowana do tej pracy.

Wbrew stanowisku organu rentowego, istniało zatem racjonale uzasadnienie dla zatrudnienia odwołującej. Zagwarantowane jej umową wynagrodzenie, uwzględniając dzisiejsze realia rynkowe, zwłaszcza (...) rynek usług kosmetycznych, charakter prowadzonej działalności w zakresie tworzenia i sprzedaży kosmetyków, dążenie do pozyskania strategicznego inwestora, zadowolenie zainteresowanego z pracy odwołującej, jej zakres obowiązków i sposób ich realizacji, było ekwiwalentne względem wykonywanej przez odwołującą się pracy, stanowiło realną jej równowartość wyrażoną w pieniądzu. Sam zainteresowany wskazał, że dzień pracy szkoleniowca zatrudnionego w średniej wielkości firmie w W. plasuje się na poziomie 300 - 500 zł, a więc zakładając, że średnio w miesiącu jest 20 dni roboczych, miesięczne wynagrodzenie szkoleniowca w W. oscyluje na poziomie 6.000 zł - 10.000 zł, a więc znacznie powyżej wynagrodzenia otrzymywanego przez odwołującą się, do zadań której należały nie tylko szkolenia. Ponadto stanowisko organu rentowego o rażącej dysproporcji wynagrodzenia odwołującej się w stosunku do innych pracowników Spółki, jest chybione, albowiem odwołująca się była jednym koordynatorem szkoleń kosmetycznych/doradcą klienta strategicznego. Rzetelne i miarodajne porównanie jej wynagrodzenia wymagałoby zestawienia z pracownikiem zatrudnionym na tożsamym stanowisku. Tymczasem w zainteresowanej spółce nie było innego pracownika zatrudnionego na tożsamym stanowisku. Z kolei porównywanie wynagrodzenia odwołującej z pracownikami zatrudnionymi na innych stanowiskach, np. przedstawiciela handlowego, nie może prowadzić do logicznych wniosków. Stanowisko przez nią zajmowane było bowiem hierarchicznie nadrzędne nad stanowiskiem przedstawiciela handlowego. Było stanowiskiem twórczym, samodzielnym, nie zaś wykonawczym. Ponadto miało większe znaczenie dla pracodawcy, gdyż pozwalało pozyskiwać klientów, w tym strategicznych. Odwołująca szkoliła bowiem tychże klientów w zakresie metod zastosowania kosmetyków. Jak wynika z korespondencji mailowej oraz zeznań zainteresowanego, to właśnie odwołująca się jeździła razem z Prezesem Zarządu do ważnych klientów. Oznacza to, że praca odwołującej się miała dla Spółki bardzo istotne znaczenie.

Odnosząc się do zarzutu organu rentowego dotyczącego zaległości zainteresowanej Spółki z tytułu składek stwierdzić należy, że okoliczność ta sama w sobie nie wyklucza ekonomicznego uzasadnienia dla zatrudnienia odwołującej się, jeśli weźmiemy po uwagę plany pracodawcy związane z wprowadzeniem nowej linii kosmetyków i szansą na pozyskanie strategicznego inwestora. Wprawdzie negocjacje z inwestorem zakończyły się fiaskiem, jednakże by powstała możliwość podjęcia z nim (...), musiała ona dysponować odpowiednim zapleczem pracowniczym. Innymi słowy, by Spółka mogła zacząć generować zyski, musiała poczynić najpierw inwestycje, w niniejszym przypadku - w zatrudnienie pracownika, które - jak wynika z zeznań zainteresowanego - było tańsze niż zatrudnienie innego szkoleniowca. Zainteresowany, po odejściu odwołującej się na zasiłek chorobowy, a następnie macierzyński, nie znalazł innego kandydata do pracy za wynagrodzeniem ustalonym dla odwołującej się. Ponadto zainteresowany podał, że Spółka generuje miesięcznie przychody na poziomie 20.000 zł - 30.000 zł i spłaca swoje zobowiązania. W tej sytuacji zbędne było dopuszczanie dowodu z opinii biegłego z zakresu rachunkowości na okoliczność tego, czy kondycja finansowa zainteresowanej spółki pozwalała zatrudnić odwołującą się za przyznanym jej wynagrodzeniem. Dowód ten nie był istotny dla rozstrzygnięcia kwestii spornej.

Ponadto okoliczność, że w zakresie obowiązków odwołującej było prowadzenie szkoleń na terenie całej Polski, jak również testowanie kosmetyków uprawdopodabnia wersję zainteresowanego i samej odwołującej się o ich niewiedzy co do stanu ciąży w chwili nawiązywania stosunku pracy. Stan ciąży niesie ze sobą prawdopodobieństwo (ryzyko) zaistnienia niezdolności do świadczenia pracy tym stanem spowodowanej. Skoro stanowisko koordynatora szkoleń było ważne w strukturze Spółki (nadrzędne wobec przedstawiciela handlowego), jak również szkolenia były prowadzone na terenie całej Polski, to znaczy, że zainteresowanemu zależało na dyspozycyjności odwołującej, co pozwala z kolei przypuszczać, że jego wiedza o stanie wnioskdoawczyni, mogłaby doprowadzić do tego, że nie zaproponowałby jej pracy. Z kolei wiedza samej odwołującej się w tym zakresie mogłaby i zapewne spowodowałaby, że nie podjęłaby ona - właśnie z uwagi na swój stan - pracy wymagającej dojeżdżania do pracy i kontaktu z kosmetykami, które w większości przypadków w odniesieniu do kobiet w I trymestrze ciąży, jeśli nie są przeznaczone specjalnie dla nich, są przeciwwskazane. Za zatrudnieniem odwołującej przemawiała natomiast okoliczność, że była osobą zarekomendowaną przez znaną zainteresowanemu M. C., jak również działania zmierzające do pozyskania strategicznego inwestora w celu wprowadzenia nowej linii kosmetyków na rynek wschodnioeuropejski.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie jako zasadne zasługiwało na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 18 ust. 1ustawy z dnia 13 10 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 i pkt 18a stanowi przychód, o którym mowa w art. 4 pkt 9 i 10, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, ust. 4 pkt 5 i ust. 12, a więc przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu: zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Organ ubezpieczeniowy jest uprawniony do badania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne w sytuacji, gdy rażąco wygórowane dochody stanowiłyby podstawę wymiaru zasiłku chorobowego (patrz m.in. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 04 2005 r., II UZP 2/05,OSNP 2005/21/338). Stanowisko takie znajduje potwierdzenie także w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 sierpnia 2005 r., III UK 89/05, OSNP 2006/11-12/192, zgodnie z którym ustalenie w umowie o pracę rażąco wysokiego wynagrodzenia za pracę może być, w konkretnych okolicznościach, uznane za nieważne jako dokonane z naruszeniem zasad współżycia społecznego, polegającym na świadomym osiąganiu nieuzasadnionych korzyści z systemu ubezpieczeń społecznych kosztem innych uczestników tego systemu (art. 58 § 3 k.c. w związku z art. 300 k.p.).

Nie budzi wątpliwości, że w prawie pracy obowiązuje zasada swobodnego kształtowania postanowień umownych. Art. 3531 k.c. stanowi, że strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Przepisy powyższe mają odpowiednie zastosowanie do stosunku pracy, zarówno wobec braku uregulowania normowanej nim instytucji w prawie pracy, jak też niesprzeczności z zasadami prawa pracy (por. art. 300 k.p.). Oprócz swobody regulacji umownego stosunku prawnego, stawiają wymagania, aby treść stosunku pracy lub jego cel nie sprzeciwiał się właściwości (naturze) tego stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Z kolei odpowiednie zastosowanie art. 58 k.c. pozwala na uściślenie, że postanowienia umowy o pracę sprzeczne z ustawą albo mające na celu jej obejście są nieważne, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, a sprzeczne z zasadami współżycia społecznego - nieważne bezwzględnie.

Podstawę wymiaru składki ubezpieczonego będącego pracownikiem stanowi wynagrodzenie godziwe, a więc należne, właściwe, odpowiednie, rzetelne, uczciwe i sprawiedliwe, zachowujące cechy ekwiwalentności do pracy. Ocena godziwości wynagrodzenia wymaga z kolei uwzględnienia okoliczności każdego konkretnego przypadku, a zwłaszcza rodzaju, ilości i jakości świadczonej pracy oraz wymaganych kwalifikacji (vide uzasadnienie wyroku SA w Katowicach z dnia 20 maja 2014 r., III AUa 1860/13, LEX nr 1477100).

W realiach niniejszej sprawy odwołująca faktycznie wykonywała pracę na zajmowanym stanowisku koordynatora szkoleń kosmetycznych/doradcy klienta strategicznego począwszy od 12 listopada 2013 r., jej zakres obowiązków był szeroki. Zajmowane przez nią stanowisko znajdowało się wysoko w strukturze pozwanej spółki. Było to stanowisko twórcze, samodzielne. Odwołująca podlegała bezpośrednio Prezesowi Zarządu. Dla porównania przeciętne miesięczne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2013 r. w województwie (...), zgodnie z obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 2013 r. (M. P. z dnia 10 grudnia 2013 r.), wynosiło 4.742,84 zł, zaś w pierwszym kwartale 2014 r., zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2014 r. (M. P.2014.470) wynosiło 4.981,47 zł. W ocenie Sądu wynagrodzenie przeciętne obowiązujące na obszarze województwa może być punktem odniesienia do oceny wynagrodzenia odwołującej się, które zostało ustalone w tych właśnie granicach.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, zdaniem Sądu, wynagrodzenie dowołującej się ustalone na poziomie 4.928,45 zł, a więc średniego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w tym czasie w województwie (...), jest wynagrodzeniem adekwatnym i zgodnym z zasadami współżycia społecznego, godziwym i ekwiwalentnym za rodzaj świadczonej przez odwołującą się pracy.

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 47714 § 2 k.p.c., zmienił zaskarżoną decyzję.

Na podstawie art. 98 k.p.c. i § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. (.U.2013.490 j.t.) Sąd zasądził od organu rentowego na rzecz odwołującej kwotę 617 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego i opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

H. D.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.