VI SO/Wa 17/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - OpenLEX

VI SO/Wa 17/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2801646

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 października 2017 r. VI SO/Wa 17/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zdzisław Romanowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 31 października 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia (...) listopada 2015 r. nr Sp. (...) w przedmiocie unieważnienia w części prawa ochronnego na znak towarowy "(...)" o nr (...) postanawia na podstawie art. 165 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369) uchylić postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 23 października 2017 r., sygn. akt VI SO/Wa 17/17 o wszczęciu z urzędu postępowania w celu odtworzenia całości zaginionych akt sądowych sprawy o sygn. akt VI SA/Wa 1095/16.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.