Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1919803

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2012 r.
VI SAB/Wa 7/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "L." z siedzibą w W. na bezczynność Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie rozszerzenia koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego postanawia: zwrócić skarżącej kwotę 100 (słownie sto) złotych uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 11 stycznia 2012 r. "L." z siedzibą w W., reprezentowanej przez radcę prawnego, wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie rozszerzenia koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego, wnosząc jednocześnie o zasądzenie kosztach postępowania.

Postanowieniem z dnia 23 marca 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę strony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm., nazywanej dalej "p.p.s.a."), Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego.

W związku z postanowieniem Sądu z dnia 23 marca 2012 r. odrzucającym skargę "L." na bezczynność Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.