Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1973501

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 lipca 2015 r.
VI SAB/Wa 43/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Urszula Wilk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. K. i J. K. na bezczynność Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie wydania zaświadczenia (zgodnego z wnioskiem strony skarżącej, że dokonała ona prawidłowego zgłoszenia wyrobów medycznych) postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) kwietnia 2015 r. (data stempla pocztowego) P. K. i J. K. (dalej "skarżący") wnieśli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na bezczynność Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie wydania zaświadczenia (zgodnego z wnioskiem strony skarżącej, że dokonała ona prawidłowego zgłoszenia wyrobów medycznych).

Zarządzeniem z dnia 19 maja 2015 r. skarżący zostali wezwani do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez uiszczenie solidarnie wpisu sądowego w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi (k. 34).

Jak wynika ze zwrotnych potwierdzeń odbioru obu przesyłek zawierających ww. zarządzenie, zostały one odebrane w dniu 17 czerwca 2015 r. przez P. K. osobiście (vide: zwrotne potwierdzenie otworu.k. 38, 39).

Z informacji Oddziału Finansowo-Budżetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 lipca 2015 r. wynika, że do dnia 3 lipca 2015 r. w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych nie odnotowano wpłaty do niniejszej sprawy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z dyspozycją art. 220 § 1 p.p.s.a., sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (§ 3 cytowanego przepisu). Nadto zgodnie z treścią art. 219 § 2 p.p.s.a. należny wpis winien zostać uiszczony gotówką w kasie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie lub na rachunek bankowy tegoż sądu.

W rozpoznawanej sprawie, zarządzenie z dnia 19 maja 2015 r. zostało odebrane w dniu 17 czerwca 2015 r. Skarżący obowiązani byli zatem uiścić ww. wpis w wyznaczonym 7-dniowym terminie, tj. do dnia 24 czerwca 2015 r., a ponieważ w tym terminie żadne z nich nie uiściło wpisu, przez co nie uzupełnili braków formalnych skargi - uznać należy, że zachodzi podstawa do odrzucenia skargi.

Mając na względzie powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie - działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 w związku z art. 220 § 3 p.p.s.a. - postanowił, jak w sentencji orzeczenia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.